recensie

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern De messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft het boekje 'Het Evangelie is Joods ... een eerherstel' geschreven om christenen ervan te doordringen dat het Evangelie van Yeshua (Jezus) de Messias Joods is en hij wil tot een eerherstel komen voor het volk waaruit de Messias is voortgekomen. De kerk heeft hierover eeuwenlang onjuiste opvattingen aangehangen met alle destructieve gevolgen van dien. Tijd voor eerherstel van het volkomen Joodse karakter van het Nieuwe Testament.

Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern

 • Titel: Het Evangelie is Joods ... een eerherstel
 • Auteur: David H. Stern
 • Uitgeverij: Gideon, Hoornaar
 • Jaar: 1998
 • ISBN 90 6067 744 7
 • Pagina’s: 117

Over de auteur

David H. Stern is in 1935 geboren in Los Angeles. Hij studeerde economie aan de Princeton University en was hoogleraar op het UCLA (University of California Los Angeles). In 1972 kwam hij tot geloof in Yeshua, de Messias en daarna studeerde hij theologie en is hij actief in de messiasbelijdende Joodse gemeenschap. In 1979 maakte hij met zijn gezin aliyah (terugkeer) naar Israël. Hij is uitgegroeid tot een vooraanstaande Messiasbelijdende Jood. Zijn voornaamste werk is de 'Complete Jewish Bible', de Engelse vertaling van het Oude en het Nieuwe Testament, waarnaar Messiasbelijdende Joden verwijzen met 'B'rit Chadashah', naar Yirmeyahu (Jeremia) hoofdstuk 31. B'rit Chadashah is Hebreeuws voor het Nieuwe Verbond. Het materiaal van het in dit artikel besproken boek is eerder verschenen in het boek 'Messianic Jewish Manifesto' van Stern.

Bloed aan onze handen

Er kleeft bloed aan de handen van de kerk, zoals te lezen is in de doorwrochte studie 'christelijke theologie na Auschwitz: theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme' van Hans Jansen (niet te verwarren met de gelijknamige arabist): "Zesennegentig concilies en honderdveertien pausen hebben in de loop der eeuwen wetten geformuleerd om het joodse volk bespottelijk en belachelijk te maken, om hen te laten martelen en te verbannen, om hun goederen te onteigenen en hen als paria's van de samenleving te beschouwen."(*)

Deze verschrikkelijke wetten van de kerk en de daaruit voortvloeiende euveldaden komen voort uit een volledig verkeerd verstaan van de Schrift en hebben de weg bereid naar Auschwitz. De blijde boodschap die de gelovigen uit de heidenen hebben ontvangen uit handen van de Messiasbelijdende Joden, is door de kerk - die vooral vanaf de vierde eeuw steeds meer los kwam te staan van zijn Joodse wortels en allerlei heidense elementen introduceerde - getransformeerd in een bittere boodschap van onverdraagzaamheid en rancune jegens het Joodse volk en de Joodse identiteit: het was slikken of stikken voor de Joden. Joden moesten zich 'bekeren' tot het christendom en alles wat Joods was verwerpen. Christen worden betekende het afzweren van de Joods identiteit; en afwijzing van Jezus als Messias - wat veel Joden deden - maakte hen tot verschoppelingen en het mikpunt van spot en razernij. Joden werden in de Middeleeuwen opgesloten in getto’s teneinde ze te vernederen en de druk op te voeren zich te bekeren tot het christendom. Grootschalige moordpartijen en de verdrijving van Joden uit steden en landen was ook geen uitzondering.

In feite heeft de kerk op dat gebied eeuwenlang een anti-christelijke en daarmee perverse leer aangehangen. De kerk zou het Joods-zijn van het Evangelie radicaal moeten herstellen wil het geen gemankeerd Evangelie aanhangen. Stern verduidelijkt dat er drie uitgangspunten zijn die aan het het herstel voorafgaan:

 1. het christendom is Joods;
 2. antisemitisme is onchristelijk; en
 3. de weigering of het verzuim Joodse mensen het Evangelie te brengen, is antisemitisch.

1. Het christendom heeft zijn wortels onmiskenbaar en onloochenbaar in het Jodendom en in het Joodse volk. Een christen zal kennis moeten hebben van het Jodendom om het Nieuwe Testament te begrijpen.
2. In zacharia 2:12 zegt God klip en klaar: "Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel!" Antisemitisme is diabolisch.
3. Volgens Stern moeten christenen het Evangelie brengen aan Joden, "omdat het de waarheid is en omdat het noodzakelijk is". Zonder Yeshua is ook een Jood reddeloos verloren. De Joden deze boodschap onthouden is fout. Hoe moeten christenen het Evangelie brengen aan Joden? Nederig, gezien de bloederige geschiedenis van de kerk ten aanzien van de Joden. En met een verlangen naar vergeving, zonder die te verwachten.

Transcultureel Jodendom

Uit alles blijkt dat Sha'oel (Paulus) zich dienstbaar opstelde jegens anderen en dat hij zich aanpaste aan de mensen die hij probeerde te winnen voor het Evangelie zonder daarbij principiële concessies te doen met betrekking tot het Evangelie: "Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden. Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen." (1 Kor. 9:19-22). Hij wilde uitstijgen boven cultuur en religie om zijn toehoorders te winnen voor de blijde boodschap. Hij dwong hen dus niet om de Joodse cultuur over te nemen. Nee, de boodschap van Yeshua oversteeg culturele grenzen, het is transcultureel Jodendom (Phil Goble) in optima forma, later bekend geworden als christendom.

Niemand heeft de principes van interculturele evangelisatie zo goed begrepen als Sha'oel. Als mensen besluiten navolgers van Yeshua te worden, dan hoeven zij volgens Stern alleen maar hun zonden op te geven en niet hun cultuur. Dit principe is in de loop der eeuwen door de kerk met voeten getreden, ook als het om Joodse mensen ging. Ook nu nog, schrijft Stern, moet hij zijn christelijkheid soms bewijzen door een broodje ham te eten, terwijl hij en zijn vrouw 'kashroet' naleven (de Joodse spijswetten).

Het contextualiseren van het Evangelie

Stern is een warm pleitbezorger van het contextualiseren van het Evangelie, dat wil zeggen dat het Evangelie gebracht wordt binnen de context van de cultuur van de toehoorder. Een toehoorder hoeft dus niet uit zijn cultuur te treden om christen te worden. Uiteraard staat hij hiermee niet een soort syncretisme voor, een vermenging van allerlei religieuze elementen.

Voor de Joden hoeft het Evangelie niet gecontextualiseerd te worden, aangezien het Evangelie volkomen Joods is in zijn oorsprong. In het bijbelboek Handelingen kunnen we lezen dat het Evangelie juist gecontextualiseerd moest worden voor de heidenen. Toen was het strijdpunt of de gelovigen uit de heidenen gejudaïseerd moesten worden en eeuwen later moesten de Joden 'verheidenst' worden om Messiaans te worden. Beide posities zijn antischriftuurlijk. Let wel: Sha'oel was zijn leven lang een praktiserend Jood!(**) Hij hield zich zelfs aan de gebruiken van zijn voorouders, hiermee verwijzend naar de mondelinge Thora. (Handelingen 28:17)

Het Joodse volk is uniek, aangezien God hen heeft uitverkoren als het instrument om redding te brengen aan de wereld. "De redding komt van de Joden," zoals ook het Nieuwe Testament duidelijk benadrukt. (Jochanan / Johannes 4:22) Het Joodse volk is het volk van God. Stern pleit voor een herstel van het Joods-zijn van het Evangelie en zijn vurige wens is dat Messiasbelijdende Joden worden aangemoedigd hun Joodse identiteit tot uitdrukking te brengen, met dien verstande dat Jood en niet-Jood één zijn in Yeshua. Laat er geen ruimte zijn voor arrogantie en verdeeldheid, waarschuwt Stern.

Eerherstel

Stern bespreekt een aantal aspecten van het Evangelie die vanzelfsprekend waren voor de eerste gelovigen, maar door de eeuwen heen zijn gecorrumpeerd.

De scheiding tussen de kerk en het Joodse volk zoals dat zich de afgelopen 2000 jaar ontwikkeld heeft, is een verschrikkelijke fout. Stern laakt daarbij de Vervangings- of Verbondstheologie en het dispentionalisme. De Vervangingstheologie zegt dat de kerk het geestelijke Israël is en daarmee Israël heeft vervangen. Het dispentionalisme zegt dat de kerk beloften in de hemel heeft en Israël alleen op aarde. Stern is een aanhanger van wat hij de 'Olijfboomtheologie' noemt, naar het beeld dat Sha'oel beschrijft in Romeinen 11:16-26. Op een afbeelding in het boek is de edele olijfboom te zien met de kerk en het Joodse volk in de geschiedenis. Beide 'takken' komen op het einde bij elkaar. Dit beeld van Sha'oel maakt korte metten met de Vervangingstheologie en het dispentionalisme en ontmaskert ze als onbijbelse, anti-christelijke verzinsels.

In de toekomst zal "geheel Israël behouden worden". Hiermee is volgens Stern niet gezegd dat elke Jood in Yeshua zal geloven, maar de grote meerderheid. Het is daarbij van belang dat er een juist begrip is van de band tussen Israël en de kerk en de sterke eenheid tussen beide wordt (h)erkend.

Voorts merkt Stern op dat het Evangelie zowel voor het individu als voor de gemeenschap is, hetgeen in onze Westerse maatschappij nogal eens over het hoofd wordt gezien. Een ander belangrijk punt is dat Yeshua wordt geïndentificeerd met het volk Israël. Een navolger van Yeshua, zal zich daarom ook vereenzelvigen met het Joodse volk.

Een ander belangrijk element in het Nieuwe Testament is de garantie dat God zijn beloften aan het Joodse volk zal nakomen. De twee belangrijkste beloften zijn:
 • het Joodse volk zal uit de diaspora terukeren naar Eretz-Israël (het Land Israël); en
 • het Koninkrijk zal opnieuw worden gevestigd, met de Zoon van David op de troon.

Misvattingen en ontdekkingen

Stern is er van overtuigd dat "het ontbreken van een correcte, duidelijke en nagenoeg volledige Messiasbelijdende Joodse of Christelijke theologie van de Wet een belangrijke handicap is - niet alleen om Christenen hun eigen geloof te laten begrijpen, maar het is ook de grootste barrière voor Joodse mensen om het Evangelie te ontvangen. (...) De Joodse band met de Tora is diep verankerd in het volksgeheugen (...)." Een aantal belangrijke 'christelijke' misvattingen over de verhouding Nieuwe Testament en Tora wordt door Stern ontkracht:
 • Romeinen 10:4: De Messias is niet het einde van de Wet, maar de voltooiing.
 • We moeten de woorden van Sha'oel hupo nomon (Grieks) niet opvatten als "onder de wet", maar als "onderworpen aan het systeem dat voortkomt uit het perverteren van Tora in legalisme". En erga nomou (Grieks), vertaalt als "werken der wet", zou opgevat moeten worden als "het wettisch naleven van bepaalde geboden in de Tora".
 • Ook wordt Galaten 3:10-13 - Bevrijd van de vloek van de wet - dikwijls verkeerd opgevat. Het is volgens Stern niet de vloek van het leven binnen het raamwerk van Tora, want de Tora zelf is goed. Het is ook niet de vloek van de vereiste de Tora te gehoorzamen, maar waarvoor je de kracht mist dat te doen. Wat Sha'oel bedoelt te zeggen is de vloek die terecht komt op mensen die proberen de Tora te gehoorzamen en wier pogingen gebaseerd zijn op legalisme. gehoorzaamheid komt voort uit geloof en een wettische benadering is reeds ongehoorzaamheid.

Een belangrijke ontdekking van Stern is dat het Nieuwe Testament is gegeven als Tora. In het Bijbelboek Messiasbelijdende Joden (Hebreeën) 8:6 staat, indien we het vertalen waarbij we recht doen aan de grondtekst: "Nu echter heeft Hij [de Messias] een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust."

Het Evangelie met een beëindigde Wet is volgens Stern helemaal geen Evangelie, sterker: dat is een geperverteerd Evangelie. De kernvraag is: wat is de halacha (voorschriften) van het Nieuwe Verbond? Het Nieuwe Testament geeft volgens Stern een aantal handvatten hieromtrent in de vorm van dinei-tora (specifieke uitspraken over de toepassing van de Tora) en halachot (toepassing van de Wet). Ik zal één voorbeeld geven uit het boek. In Jochanan (Johannes) 7:23 gebruikt Yeshua in zijn uitspraak een kal w'chomer, dat is in het Jodendom een licht en zwaar argument, een redenering a fortiori. Yeshua stelt het belang van gezondheid boven het verbod op werk op Shabbat. In zijn boekje bespreekt Stern nog meer interessante voorbeelden.

Stern zegt dat niet-Joodse gelovigen misschien gemakkelijk kunnen geloven dat de Tora van kracht is onder het Nieuwe Verbond, maar dat deze opmerking verregaande implicaties heeft voor Joden. Die moet zich afvragen wat de halacha onder het nieuwe verbond is. Moet een man een kipa (hoofdbedekking) dragen in se samenkomsten en moet hij een tzietziot (schouwdraden aan de hoeken van zijn kleed) dragen?

Zegeningen

Zowel de kerk als het Joodse volk zullen gezegend worden als de waarheid hersteld wordt. De kerk zal gezegend worden als ze luisteren naar hetgeen God in Genesis 12:3 zegt: "Ik zal zegenen wie jou [mijn volk] zegenen". Maar er zijn nog meer zegeningen voor de kerk in het vooruitzicht gesteld: De Opstanding zal plaatsvinden wanneer "geheel Israël behouden zal zijn". Israël speelt een cruciale rol in het plan van God.

Het Joodse volk zal volgens Stern gezegend worden als het zijn doel realiseert: "Een licht voor de volkeren te zijn en de bevrijding te ontvangen waarop het zo lang heeft gewacht." Deze zegeningen komen uiteraard via God maar wel via de gelovigen uit de volkeren doordat zij uiteindelijk de Joden jaloers maken. (Romeinen 11)

Hoe kunnen gelovigen uit de volkeren Joden tot jaloezie opwekken? Door te erkennen dat niet zij de wortel maar de wortel hen draagt; de wortel is het Joodse volk. De kerk heeft de opdracht om te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122), Zijn volk te troosten en lief te hebben en Israël, het Joodse volk te zegenen. Er is werk aan de winkel voor de kerk!

Ten slotte

Het is een leesbaar boek over een zeer boeiend en gewichtig onderwerp. De doelgroep zijn zowel niet-Joodse als Joodse gelovigen die meer willen weten over de Joodse wortels en karakter van het Nieuwe Testament. Het boek is in zijn opzet geslaagd. Het Evangelie is Joods, daar kun je na het lezen van dit boek niet meer omheen. Het boek nodigt uit tot verdere verdieping en verkenning van het onderwerp.

Achterin het boek is een index en een verklarende lijst van Hebreeuwse woorden en namen opgenomen. Erg handig!

Bron: BoekomslagBron: Boekomslag
Leestips
 • Ariel en D'vorah Berkowitz: De Tora, Ontdek opnieuw wat de eerste vijf Bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u; Gideon, Hoornaar, 1999.
 • David H. Stern: Jewish New Testament Commentary; Jewish New Testament Publications, Clarksville, Maryland, USA, 1992.
 • David H. Stern (translation): Complete Jewish Bible; Jewish New Testament Publications, Clarksville, Maryland, USA, 1998.
 • Evert van der Poll: De Messiaanse beweging en haar betekenis voor christenen; Shalom Books, Putten, 2001.

Noten
(*) Hans Jansen: Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme; Uitgeverij Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1981, op de zijflap.
(**) Zie Handelingen 16:3, 17:2, 18:18, 20:16, 21:23-27, 23:5-6, 25:8, 28:17.

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer?Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer?Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer? In het boek 'Answering jewish objections to Jesus - General an…
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan RodenburgrecensieJoodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreve…
Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Interpretaties van "de waarheid" in 2 Johannes 1:1-2Volgens de oudste die de tweede brief van Johannes schreef had iedereen die de waarheid kende de geadresseerde uitverkor…
De vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en JohannesDe vier evangelisten: Matteüs, Marcus, Lucas en JohannesIn het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het verhaal van Jezus verteld. Vier evangelisten beschrijven het leven van J…

Recensie: Jennie Glanfield – Het huis achter de heuvelrecensieRecensie: Jennie Glanfield – Het huis achter de heuvelWanneer Sebastian Devere op een veiling bij een oude kast een verzameling boeken krijgt, weet hij nog niet dat een van d…
Boekrecensie: Erfdeel en oogappel - Wiesje de LangerecensieBoekrecensie: Erfdeel en oogappel - Wiesje de LangeIn 2008 is het boek 'Erfdeel en oogappel - Israël in politiek en profetie' van schrijfster Wiesje de Lange verschenen. D…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 777jew, Pixabay
 • David H. Stern: Het Evangelie is Joods ... een eerherstel; Gideon, Hoornaar, 1998.
 • Hans Jansen: Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme; Uitgeverij Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1981, op de zijflap.
 • Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)
 • Afbeelding bron 1: Boekomslag

Reageer op het artikel "Het Evangelie is Joods ... een eerherstel: David H. Stern"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marjan, 21-09-2011 10:16 #10
Wil graag meer basisinformatie over de Joodse wortels van het Christendom. Ogen worden langzaam hiervoor geopend heb ik het idee. Wordt weinig over gesproken in de kerk waar ik kom, een evangelische gemeente. Ga binnenkort een reis maken naar Israël, vandaar dat ik wat op onderzoek ben gegaan. Het boek Uw volk is mijn volk, van Finto heeft me geraakt. Hoor graag meer… Reactie infoteur, 28-09-2011
Het is goed dat de ogen van christenen worden geopend voor de Joodse wortels van het geloof. Ik heb hier een artikelenserie over geschreven: http://tartuffel.infoteur.nl/specials/joodse-wortels-christendom.html

Een goede introductie vormt het boek 'Wortels Van Ons Geloof' van Karen & Chuck Cohen,
Uitgeverij: Comité Gemeentehulp Israël, Ommen, uit 2008.

In Groot Brittannië is door de organisatie Christian Friends of Israël (www.cfi.org.uk) de kesjer-curus ontwikkeld, die een logisch vervolg is op de Alpha-curus. De Kesjer-cursus is inmiddels het kanaal overgestoken en wordt ook in Nederland en België gegeven. Deze cursus handelt over de joods/hebreeuwse wortels van het christelijk geloof en wil een stevige verbinding leggen christendom en Jodendom, tussen kerk en Israël en christenen terugbrengen naar de wortels van hun geloof. 'Kesjer' is Hebreeuws voor 'verbinding'. De Nederlandse versie van de cursus gaat uit van Stichting Shores (www.shoresh.nl).

Renzo de Boer, 16-09-2010 11:56 #9
Is het iemand bekend of het boekje van David H. Stern ' Het evangelie is Joods… een eerherstel' nog verkrijgbaar is? Reactie infoteur, 16-09-2010
Hallo,

Helaas. Overal op internet, zoals bij de Noord Nederlandsche Boekhandel en andere online boekhandels, zie ik dat het boek is uitverkocht. U zou contact kunnen opnemen met de uitgever met de vraag of er een herdruk wordt overwogen. Zie: http://www.gideonboeken.nl/

Wellicht dat het nog ergens tweedehands wordt aangeboden.

Succes ermee!
Mvg, Martin

P.S.: Als uw speurtocht tot niets leidt, dan wil ik - als u daar prijs op stelt - het boek wel aan u uitlenen. Als u via een PM een mailtje stuurt met uw adres, dan stuur ik het boekje naar u op.

Etsel (infoteur), 04-03-2009 08:53 #8
Hallo Tartuffel,

Met Joods bedoel ik niet of de figuren in het NT Joods zijn en of het NT door Joden is geschreven. Met Joods bedoel ik dat de boeken in overeenstemming moeten zijn met de Tora (eerste vijf boeken van Mozes) die door God aan Mozes zijn gedicteerd. Alle profetieën zijn in overeenstemming met de Tora geschreven en niet met het NT. De profeten wijzen de Joden er immers steeds op om de Tora na te leven.

Groet Etsel Reactie infoteur, 17-03-2009
Hallo Etsel,

Uiteindelijk draait alles om de vraag: Is Jezus de Messias? Daar zijn slechts twee antwoorden op mogelijk: ja of nee. Hoe kunnen we weten of hij de Messias is? Door te onderzoeken of Jezus de profetieën uit de Tanakh aangaande de Messias heeft vervuld. In deel 2 van de artikelreeks Profetieën Oude Testament vervuld door Jezus (Yeshua) zal ik daar nader op ingaan. Indien positief beantwoord, dan komt de logische vervolgvraag: is het Nieuwe Testament betrouwbaar? Daarvoor verwijs ik naar mijn boekbespreking 'Bewijs genoeg… Wat is er feitelijk over Jezus bekend?' op:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/31784-bewijs-genoeg-wat-is-er-feitelijk-over-jezus-bekend.html

mvg,

Tartuffel

Etsel (infoteur), 02-03-2009 20:01 #7
Hallo Tartuffel,

Het is duidelijk dat u Genesis leest door de bril van het Nieuwe Testament. Dit leidt sowieso tot fouten. Voor een Joodse versie van het verhaal Genesis verwijs ik naar mijn artikel:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/26157-god-god-en-adam-de-eerste-mens-joodse-visie.html.

U kunt onderaan dat artikel aangeven, mocht u dat willen, of u het er mee eens bent of niet.

N.B. Waarom denkt u dat God het Joodse Volk heeft uitverkoren en geen ander volk? Als u het Joodse volk als uitverkoren beschouwd, en dat doet u, dan zult u ook naar hun uitleg moeten luisteren (en accepteren) en niet met een christelijke bril naar de Joodse Bijbel kijken.

MVG, Etsel Reactie infoteur, 03-03-2009
Hallo Etsel,

Ik kijk niet met een 'christelijke bril' (in de zin van niet-Joods) naar het OT, maar ik kijk via het NT naar het OT en vv. Het OT wijst vooruit naar de Messias die de vervulling is van tientallen, honderden beloften zoals beschreven in het NT. Belofte en vervulling, OT en NT, elkaars speigelbeeld. En het NT is door en door Joods. Geschreven door Joden, met respect en ontzag voor wat er geschreven staat in het OT (in het NT wordt bv honderden malen verwezen naar het OT en Joden uit Berea onderzochten dagelijks de Schriften of de dingen die Paulus hen leerde zo waren, enz) en het Evangelie is Joods, Yeshua is een Jood, de Messias is een Jood.

mvg, Tartuffel.

Etsel (infoteur), 01-03-2009 22:23 #6
Hallo,

Het christelijke concept van de erfzonde is dat Adam en Eva zondigden in het Hof van Eden. Al hun nakomelingen zijn vervolgens met de erfzonde belast. Daarom sterven mensen (zie I Korinthië 15:21-22). Met andere woorden, Adam en Eva brachten de Dood in de wereld als gevolg van hun zonde, en vanwege deze zonde sterven alle mensen.

Deze uitleg klopt totaal niet met wat er in Genesis staat. De Bijbelse tekst vertelt ons dat Adam en Eva niet uit het paradijs werden verwijderd omdat zij zondigden (het woord zonde komt pas voor het eerst voor in de Bijbel bij Kaïns jaloezie ten aanzien van Abel -zie Genesis 4:7). Adam en Eva werden uit het Paradijs gezet omdat er een andere boom was waarvan God niet wilden dat zij aten. Die boom was de Boom des Levens.

Maar denk nu heel logisch na! Als Adam en Eva van de vruchten van de Boom des Levens aten om ONSTERFELIJK te worden, dan had God hen dus sterfelijk geschapen. Adam en Eva zijn op die manier geschapen dat Dood een natuurlijk onderdeel van hun bestaan is, vanaf het moment van hun schepping!

Wat vertelt Genesis 3:22-24?
In Genesis 3:22-24 staat dat Adam en Eva bijna als God en de Engelen waren omdat zij het verschil wisten tussen Goed en Kwaad. Zowel God als de Engelen weten het verschil tussen Goed en Kwaad, maar zowel God als de Engelen zijn onsterfelijk. Omdat Adam en Eva gegeten hadden van de Boom de Kennis van Goed en Kwaad, wisten zij, net zoals God en de engelen, het verschil tussen Goed en Kwaad. Adam en Eva hadden echter nog niet gegeten van de Boom des levens. Daarom scheidde God Adam en Eva van de Boom des Levens en zette hen uit het Paradijs. Dit betekent niet dat Adam en Eva de Dood in de wereld hebben gebracht! Mensen sterven niet vanwege hun zonde, we sterven omdat God de Dood als een deel van het leven heeft gemaakt vanaf het moment van de Schepping. Er bestaat niet zoiets als een erfzonde!

De idee dat Jezus moet sterven voor onze zonden (erfzonde) is dus volkomen uit de lucht gegrepen en komt niet overeen met wat Genesis in werkelijkheid vertelt. Bovendien is het een belediging aan het adres van God omdat het suggereert dat God ons zondig heeft geschapen. Dit is fout. God heeft ieder mens goed geschapen. De mens is van nature goed. Hij is dus niet tot zonde gedoemd. Hij neigt echter tot zonde, maar dat is iets wezenlijk anders.

MVG, Etsel Reactie infoteur, 02-03-2009
Hallo Etsel,

In vogelvlucht:

Situatie
De eerste mensen – Adam en Eva – waren geschapen om - kort samengevat - in relatie met God te verkeren, om met God te wandelen. En God zag dat het goed was. (God heeft de mens dus geenszins zondig geschapen; ik suggereer dat ook nergens).

God zei: “Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.”

Probleem
Ze handelden echter tegen Gods wil in en aten van de boom. Genesis 3:22 drukt uit dat God de mens uit de Hof verbant, enerzijds als oordeel, anderzijds voor zijn eigen bestwil. Want stel je eens voor dat de mens in zijn geschonden staat van de boom van eeuwigheid (de levensboom) had gegeten…

“Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.” (Romeinen 5:12)

Het probleem is dus niet zoals u schetst. Pas door te eten van de boom deed de zonde en dood zijn intrede en indien zij daarna van de levensboom zouden hebben gegeten, dan was de schade niet te overzien geweest…

Op zoek naar een oplossing
“Als wij voor het oog van de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.” (Deuteronomium 6:25)

“Er is echter niemand die de wet dusdanig gehoorzaamt dat hij erdoor gerechtvaardigd wordt.” (Romeinen 3:10-20)

“Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.” (Jacobs 2:10)

Dus boete doen en offers voor je zonden brengen (Leviticus). Nee, is niet genoeg: “Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.” (Hebreeën 10:4; vergelijk Psalm 40:7).

Dé oplossing
Er is maar één oplossing: “Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10)

Er staat ‘onze’ zonden. Het begrip ‘erfzonde’ wil ik laten voor wat het is. Dat is een theologische constructie, een woordje, een begrip. Het is geen bijbels begrip. Waar het om gaat is dat met Adam de zonde in de wereld kwam en ieder mens heeft gezondigd. Ieder mens is gelijkelijk zondaar is en behoeft verlossing, zodat het contact tussen de mens en God weer hersteld kan worden en we kunnen ‘wandelen met God’. Dat is ook mijn verlangen, ook al komt dat niet altijd tot uitdrukking in mijn leven.

Met vriendelijke groet,
Tartuffel.

Etsel (infoteur), 28-02-2009 19:17 #5
Hallo Tartuffel,

Jesaja 53 verwijst inderdaad ook naar de Masjiach, maar niet naar Jezus. Dit gaat over de Masjiach die lijdt omdat zijn ziel wacht om deze wereld te betreden. Maar het verwijst ook naar het lijden van andere rechtvaardigen (van het Joodse Volk).

Overigens is het noodzakelijk om Jesaja in de context van de Joodse Bijbel te lezen en niet in de context van het Nieuwe Testament.

Hoe luidt Jesaja 53 in context van de Joodse Bijbel? Over Jesaja 53 in context van de rest van de Joodse Bijbel kunnen een aantal dingen worden gezegd:

1. De Tora maakt onderscheid tussen twee soorten straffen voor zonden in DEZE wereld (zie o.a. Deuteronomium 28:15-68): Er is een spirituele straf in de toekomst en een straf voor lijden in deze wereld. Straf in deze wereld is hoofdzakelijk voor de gehele gemeenschap, terwijl de toekomstige spirituele straf is voor individuele zonden.
2. Er zijn een aantal heilige mensen in deze wereld die om Gods wil lijden.
3. Er bestaat niet zoiets als een dienaar die sterft voor de zonden van andere mensen, zie ook Ezechiël 18. Een vader zal niet sterven voor de zonden van zijn zoon. Zo kan Jezus niet sterven om de mensheid van zijn zonden te bevrijden. Ieder individu is zelf verantwoordelijk voor zijn zonden. Het idee van erfzonde komt dan ook niet voor in de Joodse Bijbel. God heeft de mens zuiver geschapen.
4. Het lijden van de Masjiach is er om twee soorten lijden te verwijderen: (A) het lijden door de zonde van de gemeenschap, terwijl de zonden van het individu pas na de dood worden beoordeeld; (B) het lijden van de heilige mensen die lijden om Gods wil zonder zonden.
5. Jesaja 53 wordt geassocieerd met de offers die Joden brengen. Berouw kan je van de persoonlijke zonden bevrijden.
6. Er is geen verschil tussen het lijden van de ziel van de Masjiach die wacht om deze wereld binnen te gaan (zolang de Masjiach deze wereld niet binnen kan gaan lijdt zijn ziel die de wereld wil betreden. Eerst moeten alle mensen berouw tonen. Dan komt een einde aan de ballingschap en zal de Masjiach komen) en ieder andere rechtvaardige persoon. Beide vullen dezelfde functie in dit opzicht.

Groet, Etsel Reactie infoteur, 01-03-2009
Hallo Etsel,

In Genesis lezen we het verhaal van de zondeval. Sedertdien maakt de mens zich schuldig aan het overtreden van God’s rechtschapen wetten, alle profeten en hun oproepen tot bekering ten spijt.

Ezechiël 18 maakt duidelijk dat God ieder mens verantwoordelijk stelt voor zijn of haar daden. "Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is." Niemand wordt verantwoordelijk gesteld voor de zonden van zijn (voor)ouders. Ook is het een oproep te breken met het zondige leven, en tot vernieuwing van hart en geest te komen.

Jesaja 64:6 stelt: "Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind."

Hoe uit deze 'impasse' te komen?

"Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen." (Jesaja 53:11-12)

De profeet Jesaja vergelijkt in een daaraan voorafgaand vers (6) het komende Offer met een lam, dat voor de zonden van anderen naar de slacht zou worden geleid: "Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open."

Vergelijk dit met de schuld- en zondeoffers uit Leviticus.

Reeds in Genesis belooft God een oplossing voor de zonde door een Redder te sturen, die "het zaad van de vrouw" zal zijn. (Genesis 3:15; vergelijk ook Jesaja 7:14)

Hij is zijn belofte nagekomen.

Met vriendelijke groet,

Tartuffel.

Tartuffel (infoteur), 27-02-2009 17:40 #4
Hallo Etsel,

In Jesaja is er sprake van twee knechten: het volk Israel en de ene Knecht. Jesaja 41:8-9 slaat inderdaad op het volk Israel; dit volk is echter schromelijk tekortgeschoten in zijn roeping als God getuige en heeft nu zelf Gods hulp nodig om bevrijd te worden. Reden dat er een figuur uit dat volk speciaal geroepen wordt - de knecht - om verlossing te brengen, iets waar de mens niet toe in staat is.

Zoals in 42:1 staat:
Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Indien we de profetie in de context lezen, kunnen we zien dat er een parallel getrokken wordt tussen bevrijding uit de fysieke ballingschap en de verlossing van de zonde. (Zie http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_profetie_14.html - goed stuk, raad ik iedereen aan, wel taaie stof).

- Een volk in gevangenschap 42:18-25 / Een volk onder de zonde 43:22-28;
- Bevrijding (fysiek) 43:1-8 / Bevrijding (van zonde) 43:25-44:5
- De Here, verlosser en enige God in tegenstelling tot afgoden 43:9-13 / De Here, verlosser en enige God in tegenstelling tot afgoden 44:6-20
- Verlossing uit Babel 43:14-21 / Verlossing van Zonde 44:21-23

In Jesaja 49:6 lezen we dat de rol van 'de knecht' (de Messias!) universeel is: niet alleen volk Israel bevrijden, maar aan de hele wereld verlossing brengen.
Hij zei:?Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.?

We zien in Jesaja dat iedere volgende profetie steeds specifieker wordt over de knecht en het lijden van dat Hij moet ondergaan en in hoofdstuk 53 wordt het heel gedetailleerd. "Om onze zonden werd hij doorboord" verwijst bij voorbeeld heel specifiek op de kruisiging. "Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken." De niet onbedeelde Jozef van Arimatea vroeg Pilatus het lichaam van Jezus te mogen begraven. Als hij dat niet had gedaan, dan was het lichaam van Jezus waarschijnlijk in een gemeenschappelijk graf voor misdadigers gegooid. En zo voort.

We kunnen lezen dat hij gehoorzaam uitvoering geeft aan zijn opdracht en "en door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde." (53:10)

Over de lijdende knecht wordt in de eerste 4 profetieen gesproken als over een dienaar of knecht en de 5e over een gezalfde. Ik citeer hierbij eerder genoemde website: "De betekenis daarvan is duidelijk: Jezus zou eerst de rol van lijdende dienaar op zich moeten nemen voordat hij de positie van gezalfde zou ontvangen. Jezus kwam dus de eerste keer als knecht of dienaar, en zal pas bij zijn wederkomst verschijnen als koning en hogepriester."

Er valt nog veel meer over te zeggen. Ik heb slechts wat zaken aangestipt. Duidelijk is dat er twee knechten zijn in Jesaja: het Joodse Volk en de messias. Voor zover ik dat kan overzien wordt dit ook zo geinterpreteerd door Rabbi Shlomo Yitzhaki (Rashi) en wijst de Targum in dezelfde richting. En zo zijn er meerdere (oudere) Joodse bronnen die 'de knecht' identificeert met de Messias.

Het zou ook onoverkomenlijke theologische problemen geven om bv. in Jesaja 53 het volk Israel te zien. In o.a. Deuteronomium 10:12 kunnen we lezen dat gehoorzaamheid leidt tot zegen:

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient 13 en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.

U schrijft dat de Joden trouw bleven aan de enige ware God, maar dat kom je voor problemen te staan als het in Jesaja 53 zou gaan over het Joodse volk - de belofte in Deut. 10:12 indachtig.

Boverndien zegt u in een van uw artikelen dat God geen mensenoffers vraagt hiermee verwijzend naar de kruisdood van Jezus. Maar als Jesaja 53 slaat op het Joodse volk, dan zijn dat dus ontelbaar vele mensenlevens opgeofferd (vers 10) voor de schuld van anderen. 'n Zeer problematische interpretatie lijkt mij. Terwijl ook het Joodse volk wordt beschuldigd van zonde: "Nee, je hebt mij met je zonden belast, mij vermoeid met al je schulden." (Jesaja 43:24) Hoe kan nu het ene zondige volk dat steeds de fout in gaat (volgens Jesaja) nu de schuld van anderen op zich nemen? Dit is onmogelijk. Vandaar dus 'de knecht', de Messias, Yeshua.

Met vriendelijke groet,

Tartuffel.

Etsel (infoteur), 26-02-2009 21:33 #3
Hallo Tartuffel,

De voorbeelden die u aanhaalt als vervulling van de profetie leest u niet in de goede context. Als voorbeeld noem ik Jesaja 53 die u aanhaalt.

Veel christenen lezen Jesaja 53 buiten de context van de Joodse Bijbel. In plaats daarvan wordt ten onrechte een link gelegd naar het Nieuwe Testament, naar Jezus. De Knecht des Heren verwijst echter naar het Joodse Volk en niet naar Jezus. Dat wordt duidelijk wanneer we kijken naar de eerdere verzen waarin ook "knecht" wordt genoemd.

In Jesaja 41:8-9 staat:
Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij, dien Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik Zei: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad - vrees niet, want Ik ben met u.

In Jesaja 44:1 staat:
Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israël, die ik verkoren heb.

In Jesaja 44:21 staat:
Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten.

In Jesaja 45:4 staat:
Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kent.

In Jesaja 48:20 staat:
Trekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondigt het met jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der aarde; zegt: De Here heeft zijn knecht Jakob verlost.

In Jesaja 49:3 staat:
Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken.

Volgens de Joodse rabbijnen bevat Jesaja 53 de luide kreet van de wereldleiders in de Messiaanse tijd. De koningen van de volkeren zullen toegeven dat ze door Jodenhaat bijgedragen hebben aan het lijden van de Joden. In Jesaja 53:5 staat: Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Niet de Joden waren blind, maar de Jodenhaters. De Joden bleven trouw aan de enige ware God. In Jesaja 52:10 staat: De Here heeft zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God.

Groet, Etsel

Tartuffel (infoteur), 25-02-2009 22:43 #2
Hallo Etsel,

Bedankt voor uw reactie.

Laat ik beginnen met uw slotopmerking over de term 'messiasbelijdende Jood'. Deze term wordt door David H. Stern zelf gebruikt. Het betekent dat iemand Joods is en tegelijkertijd in Yeshua (Jezus) gelooft als Messias. Een andere (negatieve) betekenis heeft het niet.

U spreekt over de Joodse bijbel. David H. Stern maakt in zijn boekje duidelijk dat zowel de Tanakh ('Oude Testament') als de B'rit Hadashah ('Nieuwe testament') door-en-door Joods zijn. De bijbel is pas compleet door (recht te doen aan) beide delen.

David Stern heeft in het boek dat ik bespreek inderdaad geen pogingen gedaan om de profetieën aangaande de messias zoals die in de Tenach voorkomen, te toetsen aan Yeshua. Waarom? In de inleiding schrijft hij: "Dit boek heeft niet tot doel degenen die niet in Yeshua geloven, of ze nu Joods zijn of niet-joods, van iets anders te overtuigen." Het doel van het boek is namelijk "christenen ervan [te] doordringen dat het Evangelie van Yeshua Joods is".

In zijn 'Complete Jewish Bible' (zie onder het kopje 'verder lezen' en de afbeelding) gaat hij wel op dit onderwerp in. Hij bespreekt welgeteld 54 profetieën uit de Tanakh die vervuld zijn door Yeshua de Messias. Eigenlijk bespreekt hij er 'slechts' 54, want hij verwijst naar onder andere het boek The Life and Times of Jesus the Messiah van de Messiasbelijdende Jood Alfred Edersheim, die hier veel uitgebreider op ingaat. En Stern is door deze studie niet tot de conclusie gekomen die u in uw reactie opvoert.

Een aantal voorbeelden van profetieën uit de Tanakh die vervuld zijn door Yeshua de Messias:
1. Prophecy: The Messiah must… Be the Son of God
Source of the Tanakh: Psalm 2:7; Proverbs 30:4
Fulfillment in the B'rit Hadashah: Mattiyahu 3:17; Luke 1:32

2. Prophecy: The Messiah must… Be sold for 30 pieces of silver
Source of the Tanakh: Zechariah 11:12
Fulfillment in the B'rit Hadashah: Mattiyahu 26:15

3. Prophecy: The Messiah must… Be thirsty during his execution
Source of the Tanakh: Psalm 22:16(15)
Fulfillment in the B'rit Hadashah: Yochanan 19:28

4. Prophecy: The Messiah must… Be given vinegar to quench that thirst
Source of the Tanakh: Psalm 69:22(21)
Fulfillment in the B'rit Hadashah: Mattiyahu 27:34

En zo voort…

In het artikel 'Bewijs genoeg… Wat is er feitelijk over Jezus bekend?' ga ik ook kort op dit thema in.

Uit dat artikel nog enkele profetieën uit het Oude Testament die van toepassing zijn op Jezus:

In Jesaja 53 treffen we het beeld van de messias die zou lijden en sterven voor de zonden van Zijn volk, Israel, ruim 700 voordat Jezus op aarde wandelde:

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5 Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
9 Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
toch had hij nooit enig onrecht begaan,
nooit bedrieglijke taal gesproken.
10 Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor hun schuld,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11 Na het lijden dat hij moest doorstaan,
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
hij neemt hun wandaden op zich.
12 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.(NBV)

In Psalm 22:15-19 treffen we het beeld aan van Gogoltha:

15 Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.
16 Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.

17 Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
18 Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
19 verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.(NBV)

Psalm 34:20-21 vervolgt:

20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
21 Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.(NBV)

In Amos 8:9 staat:
Op die dag? spreekt God, de HEER? zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag.(NBV)

En zo zijn er nog talloze voorzeggingen die exact op Yeshua van toepassing zijn.

Ik wil het verhaal van Louis S. Lapides niet onvermeld laten. Lapides is een Messiasbelijdende Jood, die joods was opgevoed en via een geestelijke zoektocht bij Yeshua terecht kwam en Hem als verlosser aannam. Dit ging niet zonder slag of stoot. Hij stond zeer sceptisch ten opzichte van het christendom en het Nieuwe Testament dat hij beschouwde als een antisemitisch schotschrift. Maar Lapides ontdekte door het lezen van de bijbel dat Jezus de langverwachte Messias was en dat Jezus alle profetieën in het Oude Testament over de Messias had vervuld. Ook ging hij gaandeweg inzien dat de Evangeliën de interactie weergeven tussen Jezus en de Joodse gemeenschap en dat in het boek Handelingen de Joden het evangelie gingen brengen aan de heidenen en niet andersom. Ook bij Lapides zien we een conclusie die diametraal tegengesteld is als de door u gesuggereerde.

Ik raad lezers met betrekking tot dit thema aan alle voorzeggingen in het Oude Testament over de Messias te lezen en daarna (kritisch) het Nieuwe Testament. Net als de Berea-gemeente, zoals in Handelingen 17 beschreven staat: "Onbevooroordeeld en rustig lieten ze de boodschap op zich inwerken. Met oprechte belangstelling luisterden zij naar het woord dat Paulus predikte, terwijl zij dagelijks de Schriften (het Oude Testament) onderzochten of deze dingen zo waren."

Nogmaals, de B'rit Hadashah is een Joods boek. De niet-Joden hebben het Evangelie uit handen van de Joden (lees het boek Handelingen). De B'rit Hadashah staat niet los van de Tanakh. Naast voornoemde voorzeggingen, zijn er 484 passages uit de Tanakh die op 695 plaatsen geciteerd worden in de B'rit Hadashah. Ook dit wordt besproken in "Complete Jewish Bible" van David H. Stern.

Met vriendelijke groet,

Tartuffel.

Etsel (infoteur), 25-02-2009 10:23 #1
Hallo, Wie de Joodse Bijbel leest weet dat Jezus niet voldoet aan de kenmerken van de Joodse masjiach. Alleen al bijvoorbeeld het feit dat Jezus een tweede keer moet komen, staat nergens in de Joodse Bijbel vermeld. Tevens wordt nergens gezegd dat de messias zich laat kruisigen en weer uit de dood zal opstaan. Vandaar dat weinig Joden in Jezus geloven.

Ik heb het boek niet gelezen. Maar uit de recensie maak ik op dat David Stern geen pogingen heeft gedaan om de profetieën aangaande de messias zoals die in de Joodse Bijbel voorkomen, te toetsen aan Jezus. Had hij dat wel gedaan, dan zou hij ongetwijfeld tot de conclusie zijn gekomen dat zijn geloof in Jezus fout is. Tevens is niet duidelijk of Stern Jezus ziet als (Zoon van) God. Zo ja, dan voldoet Jezus ook niet aan de eigenschappen van de messias, daar duidelijk in de Joodse Bijbel staat dat de messias een mens zal zijn. Elke suggestie dat de messias God zelf is, of de Zoon van God, klopt niet.

Er valt nog veel meer te vertellen over de echte Masjiach. Maar dan raad ik lezers aan om mijn artikelen te lezen.

N.B. Overigens is de term messiasbelijdende Joden een misplaatste term. Dit doet vermoeden dat andere Joden niet in een messias geloven. Volgens de Joodse leerstellingen van Maimonides is echter ieder Jood verplicht om in de komst van de Messias te geloven. Alleen hebben we het dan uiteraard niet over Jezus. De Messias heeft geen twee pogingen nodig.

Groet, Etsel

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 07-08-2020
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Special: David H. Stern
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 10
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!