recensie

Ds. Willem J.J. Glashouwer: Waarom Israël? - Boekrecensie

Ds. Willem J.J. Glashouwer: Waarom Israël? - Boekrecensie In 2007 verscheen het boek 'Waarom Israël?' van ds. W.J.J. Glashouwer, predikant binnen de PKN en als president van 'Christians for Israel International' en als voorzitter van de 'European Coalition for Israel' is hij actief betrokken bij het werk van Christenen voor Israël (CvI) te Nijkerk. Deze uitgave is een uitgebreide en herziene versie van het eerder verschenen 'Israël op weg naar zijn rust' dat wereldwijd van de persen rolde.

'Waarom Israël?'

 • Auteur: ds. Willem J.J. Glashouwer
 • Uitgeverij: Barnabas, Heerenveen
 • Jaar: 2007
 • ISBN 978 90 8520 075 8
 • Pagina’s: 361

Brandpunt Israël

Israël staat bijkans doorlopend in het middelpunt van de belangstelling. Er gaat geen dag voorbij dat het kleine landje aan de Middellandse Zee niet in het nieuws is. Er is wat aan de hand met dit bijzondere land, de stad Jeruzalem en met het Joodse volk. Dat voelt iedereen aan, bewust of onbewust. Het is Israël, zo zegt Glashouwer in het voorwoord van zijn boek, die de sleutel is tot het verstaan van de geschiedenis. Zijn boek probeert een aantal vragen te beantwoorden van het mysterie dat Israël is. Het boek is bedoeld voor christenen die zich willen bezinnen op Israël en bereid zijn om daarbij soms platgetreden theologische paden te verlaten. Het boek bestaat uit elf heldere en toegankelijke Bijbelstudies. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Dat maakt het boek uitermate geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke (bijbel)studie.

Het boek bestaat uit de volgende elf hoofdstukken:
 1. Israël, Gods eerstgeboren zoon
 2. Bron: CoverBron: Cover
  De verbonden met Israël
 3. Het eerste 'totdat': totdat de Zoon van David komt
 4. Het tweede 'totdat': totdat de tijden der heidenen vervuld zijn
 5. Het derde 'totdat': totdat de volheid der heidenen binnen is
 6. De wortel van het antisemitisme
 7. Het land Israël
 8. Jeruzalem en de tempel
 9. Uw koninkrijk kome
 10. Aliyah: breng de Joden thuis
 11. Israël, op weg naar zijn rust

Achterin het boek zijn drie appendices opgenomen:
 • Appendix A: Joden en de geschiedenis van de Kerk;
 • Appendix B: Jeruzalem door de eeuwen heen;
 • Appendix C: Christenen voor Israël.

De inhoud van 'Waarom Israël?' in vogelvlucht

Hieronder een impressie van het boek.

Israël, Gods eerstgeboren zoon

Het eerste hoofdstuk handelt over Israël als eerstgeboren zoon. De profeet Hosea beschrijft op ontroerende wijze Gods gevoelens voor Zijn volk Israël. Als een vader spreekt God bij monde van de profeet Hosea over Zijn soms ongehoorzame zoon (Hosea 11:1). Maar wat er ook gebeurt en wat de zoon Israël ook doet, een vader verwerpt nooit zijn kinderen. Zo ook de hemelse Vader niet. Tuchtigen soms, maar verwerpen nooit! Israël is Gods oogappel. De basis voor Zijn relatie met Israël is liefde. Hij koos Israël om via dit volk de wereld te zegenen en om Zichzelf door haar aan de wereld te openbaren. De band van God met het Joodse volk is onverbrekelijk en eeuwig.

Israël is Gods eerstgeboren zoon en Jezus is Gods eniggeboren zoon. Er zijn vele parallellen te trekken tussen de verkiezing, het leven en het lijden van Jezus en Israël.

De verbonden met Israël

In dit hoofdstuk bespreek Glashouwer de verbonden die God met Israël heeft gesloten. Het eerste verbond, het verbond met Abraham, is de hoeksteen van alle daarop volgende verbonden. Het Abrahamitische verbond heeft drie kenmerken: een land, een volk, een zegen. De zegen is eerst voor Abraham, dan voor Israël en vervolgens voor alle volken. Gods verbond loopt via Isaak en Jakob (Genesis 26:1-5, 23,24; 35:9-13). Er zijn zes onvoorwaardelijke verbonden:
 1. Het Abrahamitische verbond (Genesis 12:1-3; 17:7,13,16; 22:15-18);
 2. Het verbond van het Beloofde Land (Genesis 12:1; 13:14-17; 15:18-21; Deuteronomium30:1-10; Psalm 105:7-11;
 3. Het Levitische verbond (Numeri 25:10-13; Nehemia 13:19; Jeremia 33:19-23; Maleachi 2:1-9);
 4. Het Davidische verbond (2 Samuël 7:10-16; Psalm 89; Ezra 37:24-25;
 5. Het Nieuwe Verbond (Jeremia 31:31-34; 32:37-41);
 6. Het verbond aangaande Jeruzalem (Ezra 16:59-62; Jesaja 65:17-19; Openbaring 21).

Er is slechts één voorwaardelijk verbond: Het verbond der wet (Exodus 19:5; 20:1-17; Deuteronomium 5; 28; 29:1-15; Jozua 8:30-35).

Het enige voorwaardelijke verbond
De verbondssluiting bij de Sinaï is het enige ‘voorwaardelijke verbond’ dat gesloten is. Dit is het verbond dat Israël gebroken had volgens het Bijbelboek Hosea. Desondanks wordt er in de toekomst een nieuw verbond gesloten met Israël (Jeremia 31:31-40). De Schrift leert dat de Oude Verbondswet (Tora) nog steeds gehoorzaamd moet worden en niet werd afgeschaft. De Tora mag dan gebroken zijn door Israël. God is een nieuw (of beter: 'vernieuwd') verbond met Israël aangegaan, dat nog steeds de Tora, de Profeten en de Geschriften (de Tenach) als basis heeft. Waar het Oude Verbond gebaseerd was op de geschreven letter van de Tora, is het Vernieuwde Verbond gebaseerd op de Heilige Geest die de Tora schrijft in de harten van het volk van Adonai. (Bron: Tony Robinson. Het herstel van de Tora, Restoration of Torah Ministries. Ned. vertaling: Joris Anthonissen.)

Het eerste 'totdat': totdat de Zoon van David komt

Jezus profeteert over Jeruzalem en zegt: Gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: "Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!" Wanneer Israël Jezus zal zien als de grote zoon van David. Glashouwer drukt het aldus uit: "Dan zal Hij regeren te midden van Jacob, op aarde, in Jeruzalem, over de gehele wereld, met een koningschap dat nooit zal eindigen!" En degenen die denken dat ze Jezus' komst kunnen uitrekenen, moeten beter hun Bijbel lezen, waar Jezus zegt: "Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het" (Matteüs 24:36). Wel geeft Jezus een aantal tekenen die gelovigen moeten waarschuwen voor het einde der tijden (Lucas 21:31).

Het tweede 'totdat': totdat de tijden der heidenen vervuld zijn

Jezus spreekt over een periode waarin Jeruzalem door heidenen vertrapt zal worden, 'totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn'. Vanaf de verwoesting van de tempel van Salomo door de Babyloniers, wordt Jeruzalem vertrapt door de heidenen. En heden ten dage voeren moslims het bewind over de tempelberg in het hart van Jeruzalem, de plek die God koos om Zijn naam te doen wonen (Deuteronomium 12:11).

Het derde 'totdat': totdat de volheid der heidenen binnen is

Tijdens het wekenfeest werd de Heilige Geest op 120 Joden uitgestort. Daar werd het nieuwe verbond definitief verzegeld (Jeremia 31:33). Pas daarna kwamen de heiden aan de beurt (Handelingen 10:44-48). Als Gods genadewerk onder de heidenen is voltooid, als de volheid der heidenen binnengaat, dan zal Israël behouden worden en zal God hun zonden wegnemen (Romeinen 11:25-27).

De wortel van het antisemitisme

Haat tegen de Joden is ten diepste haat tegen de God van de Joden (Psalm 83:1-6). Klik hier voor een bespreking van dit hoofdstuk.

Het land Israël

God heeft het land door een eeuwigdurend verbond aan Abraham en zijn nageslacht gegeven (Genesis 12:1-9; 17:4-8). De zogeheten 'bezette gebieden' zijn de Bijbelse landstreken Judea en Samaria. Ook deze gebieden maken onmiskenbaar deel uit van het aan Israël Beloofde Land.

Jeruzalem en de tempel

God koos ervoor om in Jeruzalem te wonen. Des te meer over de herbouw van de tempel wordt gesproken, des te meer naderen we de wederkomst van Christus. Een boeiend hoofdstuk, waarin ook over de laatste tempel gesproken wordt (Ezra 40-48).

Uw koninkrijk kome

Het vrederijk zal pas komen als Jezus terugkomt. Jezus noemt een aantal tekenen die aan zijn komst vooraf gaan (Matteüs 24).

Aliyah: breng de Joden thuis

Glashouwer schrijft hierover onder meer:

De knecht des Heren waarover Jesaja schrijft (Jesaja 49:1-6) is Jezus. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde (Matt. 28:18). De Here brengt door Jezus Christus de Joden thuis, ook al beseft Israël dat nog niet. Dit doet Hij omdat Hij hen in Israël, in Jeruzalem wil ontmoeten bij Zijn wederkomst. Daar zal Hij zich door Zijn Geest aan hen openbaren (Zach. 12:10-14, 14:3-6).

Israël, op weg naar zijn rust

Glashouwer roept om om aanhoudend te smeken om ontferming voor Zijn volk en om te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Bidden om de komst van het koninkrijk. Vrede zal er pas zijn als God tot Zijn doel gekomen is met Zijn gemeente en met Israël. Voorts roept Glashouwer op om schuld te belijden aan het Joodse volk voor alle wandaden die 'christenen' en de Kerk door de eeuwen heen hebben begaan tegen Joden. En die Joden die honger en dorst leden, vreemdeling onder ons waren, naakt, ziek en in de gevangenis (concentratiekampen) waren, niet bijstonden of het voor hen opnamen. We negeerden wat de Here bedoelde toen hij om zich heen wees naar de minsten van Zijn broeders. Jezus zegt: "Wat je ook gedaan hebt voor de minste van mijn broeders, heb je ook voor Mij gedaan" (Matteüs 25:31-46). Jezus heeft het hier over zijn Joodse broeders en zusters! Gelukkig waren er ook mensen die dit hadden begrepen en die hun leven gaven toen één van de grootste antichristussen in de geschiedenis, Hitler, losbarstte. Denk hierbij aan de familie Ten Boom. We mogen in woorden en daden laten dien wat de liefde van Jesjoea (Jezus) inhoudt. Laten we puinruimen en wachters zijn op Sions muren.

Waarom Israël?
Ds. Willem J.J. Glashouwer schrijft in het voorwoord:

"Als voorzitter van Christenen voor Israël, en nu als voorzitter van Christenen voor Israël Internationaal spreek en preek ik vaak vanuit de Bijbel over Israël. Soms vragen mensen me dan: 'Waarom bent u zo enorm betrokken bij Israël en het Joodse volk? Is dat een soort hobby, net zoals anderen postzegels verzamelen of golfen? Waarom Israël? Wat is er zo bijzonder aan Israël?'

Mijn antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde: 'Ik hoop dat wat ik voor Israël voel, hetzelfde is als wat God voor Israël voelt. Ik probeer naar Israël te kijken op dezelfde manier als God naar Israël kijkt. Hij houdt van Israël. Jezus houdt van Israël. Zo staat het in de Bijbel. En aangezien ik van Jezus houdt en weet dat Hij van mij houdt, kan ik niet anders dan houden van de mensen van wie hij houdt, Zijn Joodse mede-Joden."

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de…

Recensie: Mijn haar is lang - Herman BrusselmansrecensieRecensie: Mijn haar is lang - Herman Brusselmans‘Mijn haar is lang’ was al het vijftigste boek dat Herman Brusselmans publiceerde. Deze roman verscheen in 2009 bij uitg…
Verzen - Willem KloosrecensieVerzen - Willem KloosIn 1894 verscheen de bundel 'Verzen' van Willem Kloos (1859-1938) bij Uitgeverij Versluys. Dit wordt beschouwd als één v…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Clker Free Vector Images, Pixabay
 • Willem J.J. Glashouwer: Waarom Israël?, Barnabas, Heerenveen, 2007.
 • Afbeelding bron 1: Cover
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 05-05-2023
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.