recensie

Bergen van Israël, Westelijke Jordaanoever hoort bij Israël

Bergen van Israël, Westelijke Jordaanoever hoort bij Israël Norma Archbold heeft een gemakkelijk leesbaar en eenvoudig boekje geschreven met een opsomming van teksten, feiten en kaartjes (19 stuks), waaruit duidelijk wordt dat op historische gronden, maar zeker vanuit Bijbels perspectief, de Palestijnen geen basis hebben voor hun claim op Judea en Samaria. Deze zgn. 'Bezette Gebieden' zijn niet alleen door God aan Israël gegeven, maar ook tijdens het Britse Mandaat konden Joden zich daar vestigen totdat Jordanië het gebied in 1948 innam.

De Bergen van Israël - Waarom de Westelijke Jordaanoever bij Israël hoort

 • Auteur: Norma Archbold
 • Titel: De Bergen van Israël - Waarom de Westelijke Jordaanoever bij Israël hoort
 • Engelse titel: The Mountains of Israël - The Bible & the West Bank
 • Uitgever: Shalom Books, Putten
 • Jaar: 1993
 • Pagina's: 121

De Palestijnen hebben geen enkele basis voor hun claim op Judea en Samaria

'De Bergen van Israël' is een lezenswaardig boekje over de legitimiteit van de aanwezigheid van Israël in de gebieden Judea & Samaria, vanuit een Bijbels perspectief. Het gebied wordt tegenwoordig vaak aangeduid als de 'West Bank' of 'Westelijke Jordaanoever', een naam die Jordanië aan deze gebieden gaf, een aantal jaren na de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948, toen Arabische legers Judea en Samaria hadden veroverd.

Berichtgeving over het Arabisch-Israëlische conflict is vaak eenzijdig, onvolledig en gekleurd. Dit boek van Norma Archbold is een eyeopener voor iedereen die het moeilijk vindt een goed beeld te krijgen van een conflict dat al duizenden jaren duurt. De blik van opiniemakers en journalisten is vaak beperkt en vooringenomen. En nieuwsmakers zijn vaak mensen die niet in de Bijbel geloven, maar ook geen totaaloverzicht hebben over het conflict dat verder reikt dan de afgelopen 60 jaar, sinds de oprichting van de huidige staat Israël.

Vanuit Bijbels perspectief, doch ook op historische gronden, hebben de Palestijnen geen enkele basis voor hun claim op Judea en Samaria - de zogenaamde 'Bezette Gebieden'.

In Ezechiël 36:1 wordt gesproken over 'de bergen van Israël':

Mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, zeg: "Bergen van Israël, luister naar de woorden van de HEER!"

Wat in Ezechiël de 'Bergen van Israël' heet en men anno 2010 de Westelijke Jordaanoever (of 'Bezette Gebieden') noemt, overlappen elkaar vrijwel (zie kaartje). De 'bergen van Israël' zijn het hart van het Land dat door God beloofd is aan Abraham en via Abraham aan Isaäk en Jakob en hun nageslacht. De naam van Jakob werd later door God veranderd in Israël (Genesis 35:10). De nazaten van Jakob werden in het Hebreeuws 'B'nei Israël' genoemd, dat wil zeggen zonen of kinderen van Israël, kortweg Israël.

De landbelofte

De landbelofte wordt voor het eerst in Genesis 12:7 genoemd: "Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: 'Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven'." De landbelofte wordt talloze malen herhaald (Genesis 13:15; 15:18,21; 17:8; vgl. 24:7; Nehemia 9:8), ook tegenover Isaäk (Genesis 26:3) en Jakob (Genesis 28:3,13; 35:12; vgl. 50:24; Exodus 6:7; Jozua1:6; Psalm 105:8 11; Jeremia 32:22).

De landbelofte aan Abrahams nageslacht is onvoorwaardelijk. Het genot van de zegen van het land was echter afhankelijk van de trouw van het volk Israël aan God. God veranderde niet van gedachten toen Israël zondigde. Wel werden ze verstrooid onder de volken: "Ik verdreef hen naar vreemde volken en ze raakten verstrooid in verre landen; ik strafte hen zoals ze verdienden" (Ezechiël 36:19). En na de straf doet God het volgende: "Ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren" (Ezechiël 36:24). God leidde Zijn volk terug naar hun land. De landbelofte kan nooit ofte nimmer verbroken worden, 'want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk' (Romeinen 11:29).

De liefde van God voor het Joodse volk is zo betrouwbaar als de zon, de maan en de sterren:

Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten: Pas als deze orde ophoudt te bestaan Ė spreekt de HEER Ė bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk. Dit zegt de HEER: Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan Ė spreekt de HEER. (Jeremia 31:35-37, vetgedrukte tekst van schrijver dezes)

God zal kortom Zijn beloften gestand doen. Dit zien we terug doordat de Joden na bijna 2000 jaar verstrooiing weer terugkeerden naar het Land Israël en in 1948 de Joodse staat Israël werd uitgeroepen. En in 1967 kregen de Joden Judea en Samaria weer in handen: het hart van het beloofde land!

De Heer houdt zich aan Zijn beloften:

Dit zegt God, de HEER: Al heb ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb ik hen over vele landen verspreid en al kunnen ze mij in die landen niet in een tempel vereren, toch zeg ik hun dit: Ik zal jullie weghalen bij die volken, ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn en ik zal jullie je land teruggeven! (Ezechiël 11:16-17)

'Opdat zij zullen weten dat Ik de Here ben'

Het is Gods bedoeling om de Joden weer te laten wonen in de 'Bergen van Israël', alle modern-politieke en islamitische opvattingen ten spijt die 'de Joodse kolonisten' in deze gebieden als een groot obstakel zien bij het streven naar vrede. Zij worden er van beschuldigd dit land te hebben gestolen van de Palestijnen, maar als je de Bijbel leest dan weet je dat God besloten heeft dit land aan het Joodse volk te geven. En daar komt Hij niet op terug. Hij brengt de Joden weer thuis en Hij laat hen wonen in de 'Bergen van Israël', geheel conform de oorspronkelijke belofte aan Abraham. Zonder voorwaarden. En Hij komt er ook niet op terug. Wat er ook gebeurt.

Norma Archbold schrijft:

Waarom heeft God
 • een volk uitverkoren?
 • hen een land beloofd?
 • hen in slavernij in Egypte gebracht?
 • hen weer uit Egypte gehaald?
 • hen teruggebracht in hun land?
 • hen verbannen uit hun land?
 • hen verstrooid onder de volken?
 • beloofd hen weer terug te brengen in hun land?
 • beloofd dat de woestijn zal bloeien als een roos?

Waarom
 • brengt God joodse mensen in onze dagen weer 'thuis'"
 • bloeit de woestijn al?
 • vestigen joodse mensen zich in het hele land, inclusief de westelijke Jordaanoever?

Opdat zij zullen weten dat Ik de Here ben. Zo staat het 59 maal in het boek Ezechiel
. (p.32)

Deze waarheid moeten we aannemen, zo stelt Norma Archbold, anders zullen de de situatie en de gebeurtenissen in het Midden-Oosten nooit begrijpen. De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft zijn macht en bestaan bewezen door de overleving van de Joden, die tegen alle ellende en verdrukking in en ondanks 2000 jaar verstrooiing, nog bestaan, en de vervulling van Zijn beloften. Norma Archbold bespreekt in het boekje Gods beloften ten opzichte van de bergen van Israël:
 • Israël zal terugkeren (Jeremia 23:7-8, 31:8-9);
 • Takken zullen voortkomen en vruchten dragen (Ezechiel 36:8);
 • Gij zult bewerkt en bezaaid worden (Ezechiel 36:9);
 • Ik zal mensen op u talrijk maken, het ganse huis Israëls (Ezechiel 36:12);
 • De steden zullen weer bewoond worden, de puinhopen herbouwd, Israël zal u bezitten (Ezechiel 36:10).

De auteur staat ook uitgebreid stil bij de (voortgaande) vervulling van deze beloften.

Het land dat God aan Abraham en zijn nageslacht beloofd heeft

Dit is een zeer actueel en uiterst belangrijk boek aangaande de (explosieve) situatie in het Midden-Oosten. De auteur beargumenteert dat de Palestijnen geen basis hebben voor hun claim dat zij de rechtmatige eigenaren van de oude Bijbelse gebieden Judea en Samaria zijn. Daar is geen enkel historisch bewijs voor. Vanuit Bijbels perspectief kan er geen enkele twijfel over bestaan wie de rechtmatige bezitters van deze 'betwiste gebieden' zijn. Degenen die de Bijbel evenwel niet aanvaarden als het Woord van God, zullen niet instemmen met de conclusies, verklaringen en bevindingen die in het boek geschetst worden.

Dit boek komt met een aanzienlijke hoeveelheid beloften aan het Joodse volk die betrekking hebben op het land, de 'bergen van Israël, ofwel Judea en Samaria, door de huidige internationale gemeenschap als de 'Westelijke Jordaanoever' aangeduid, waarmee de historische band van de Joden met dit gedeelte van Israël wordt weggepoetst. Deze twee landstreken werden sinds mensenheugenis Judea en Samaria genoemd. Het zijn identiteitsdragende namen - zo staat Judea voor 'Jodenland' - die pas in 1952 door (Trans-)Jordanië werd verruild voor de huidige nietszeggende term.

Ik kan het boek aan iedereen van harte aanbevelen. Het boek laat vanuit een fundamenteel Bijbels perspectief zien dat 'de bergen van Israël' - Judea & Samaria - het land is dat God aan Abraham en zijn nageslacht beloofd heeft. Voor altijd. Daar kan geen mens wat aan veranderen.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het conflict Israel-Palestina door de jaren heenHet conflict Israel-Palestina door de jaren heenOver het conflict Israel-Palestina is al enorm veel geschreven en gezegd. Wat ontbreekt binnen de discussie, die vaak ge…
Coca-Cola in alle soorten en matenCoca-Cola, wie kent het nog niet? Het merk Coca-Cola is het beroemdste merk cola. Ze hebben een groot asortiment aan dra…
Beleggen in wapensBeleggen in wapensEr is steeds meer verzet tegen het beleggen in bedrijven die wapens produceren. Mede door de lobbyacties van een aantal…
Vakantiebestemming JordaniëVakantiebestemming JordaniëJordanië is een sprookjesachtig land dat zeer geschikt is voor een rondreis. De geschiedenis van het land aan de rivier…

Geert Wilders fascist? De eeuwige terugkeer van het fascismerecensieGeert Wilders fascist? De eeuwige terugkeer van het fascismeGeert Wilders fascist? In november 2010 kwam het boek 'De eeuwige terugkeer van het fascisme' van cultuurfilosoof Rob Ri…
Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen JezusrecensieTheologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen JezusDr. Michael L. Brown (New York University) is een Messiasbelijdende Jood die al meer dan 35 jaar in dialoog treedt en in…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Uric69, Pixabay
 • Norma Archbold: De Bergen van Israël - Waarom de Westelijke Jordaanoever bij Israël hoort; Shalom Books, Putten, 1993.
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 10-05-2023
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.