recensie

Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen Jezus

Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen Jezus Dr. Michael L. Brown (New York University) is een Messiasbelijdende Jood die al meer dan 35 jaar in dialoog treedt en in debat gaat met Joodse rabbijnen, die zich tegen het geloof in Jezus verzetten. Hij is in Nederland bekend van het boek 'Bloed aan onze handen': een hartverscheurend en indringend boek over de schuld die de christelijke kerk ten opzichte van de Joden heeft en het antisemitisme in de kerkgeschiedenis, waardoor de kerk een groot moreel echec heeft geleden. In het onderhavige artikel bespreken we de vijf boeken van Michael L. Brown in de serie 'Answering Jewish Objections to Jesus' die in de jaren 2000-2010 zijn uitgebracht.

Een antwoord op theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen Jezus: vijf delen

 • Dr. Michael L. Brown
 • Answering Jewish Objections to Jesus: General and Historical Objections - Volume One
 • Baker Book House - Michigan, United States
 • Februari 2000
 • 304 pagina's

 • Dr. Michael L. Brown
 • Answering Jewish Objections to Jesus: Theological Objections - Volume Two
 • Baker Book House - Michigan, United States
 • Theological Objections
 • November 2000
 • 352 pagina's

 • Dr. Michael L. Brown
 • Answering Jewish Objections to Jesus: Messianic Prophecy Objections - Volume Three
 • Baker Book House - Michigan, United States
 • 2003
 • 255 pagina's

 • Dr. Michael L. Brown
 • Answering Jewish Objections to Jesus: New Testament Objections - Volume Four
 • Baker Book House - Michigan, United States
 • December 2006
 • 367 pagina's

 • Dr. Michael L. Brown
 • Answering Jewish Objections to Jesus: Traditional Jewish Objections - Volume Five
 • Baker Book House - Michigan, United States
 • 2010
 • 353 pagina's

Joodse bezwaren tegen Jezus

Een Joods persoon heeft over het algemeen andere bezwaren tegen Jezus dan een atheïst.(¹) Toch zijn de meeste apologetische boeken gericht op niet-religieuze mensen. Een aantal voorbeelden van bekende apologetische boeken die de laatste jaren van de persen rolden:
 • 'De God die is - Waarom ik geen atheïst ben' van Willem J. Ouweneel (2005);
 • 'Gefundeerd geloof - Zinnige argumenten om christen te zijn' van Rob van de Weghe (2008);
 • 'Het christendom is zo gek nog niet' van Dinesh D'Souza (2009);
 • 'Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn' van Norman L. Geisler en Frank Turek (2009).

In vijf volumes bespreekt de Messiasbelijdende Jood Michael L. Brown een kleine 200 bezwaren die specifiek Joden hebben ten aanzien van Jezus (Jesjoea in het Hebreeuws). Hij doet dat op een eerlijke, gevoelige en grondige manier. Hij gaat uitgebreid in op de vele bezwaren van Joden tegen het Messiasschap van Jezus. De schrijver heeft zich erover verbaasd dat er de afgelopen jaren wel talloze Joodse boeken zijn verschenen die de Messiaanse geloofsbrieven van Jezus in twijfel trekken, terwijl er geen doorwrocht boek is geschreven die de daarbij gebruikte argumenten stuk voor stuk te weerlegt. Welnu, Michael L. Brown heeft deze leemte opgevuld met zijn kloeke boekenreeks, waarin niet alleen een apologetisch antwoord wordt gegeven op de tientallen Joodse bezwaren tegen Jezus, maar die wat mij betreft ook een must-have is voor iedereen die geïnteresseerd is in de Joodse wortels van het christendom. En iedere christen - dat zijn navolgers van Jesjoea - zou daarin geïnteresseerd moeten zijn! Deze vijf boeken kunnen naar mijn mening beschouwd worden als hét standaardwerk op dit terrein.

De inhoud van 'Answering Jewish objections to Jesus'

In de onderhavige vijf volumes toont Michael L. Brown aan dat het geloof in het goede nieuws dat Jezus de Messias is, stevig is gefundeerd in de Joodse geschriften, de Tenach (Oude Testament). Brown heeft verstand van zaken en is een belezen man. Met oog voor detail, maar zonder daarbij de hoofdlijnen uit het oog te verliezen en gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van de Hebreeuwse Bijbel, alsook van (klassieke) rabbijnse teksten en het Nieuwe Testament, geeft hij op ieder bezwaar een grondig, goed gedocumenteerd en respectvol antwoord.

De bezwaren heeft hij gerangschikt in zes secties:
 • Algemene bezwaren (voorbeelden: 'Joden geloven niet in Jezus'; 'Een persoon is ofwel Jood ofwel christen en ik ben Jood';
 • Historische bezwaren (voorbeelden: 'Als Jezus daadwerkelijk de Messias is, waarom is er dan geen vrede op aarde?'; Jezus kan nooit de Messias zijn, want er is meer Joods bloed vergoten in zijn naam dan in welke naam of voor welk doel dan ook'; 'Christenen hebben altijd het Joodse volk gehaat en vervolgd'; 'De wortels van het antisemitisme zijn gelegen in het Nieuwe Testament. Van de negatieve afschildering van de Farizeeërs, tot de beschuldiging van deïcide. Antisemitisme is kortom een christelijke plaag.');
 • Theologische bezwaren (voorbeelden: 'God heeft geen zoon'; 'Joden geloven niet in de Drie-eenheid. We geloven in één God en niet in drie'; 'Joden geloven niet dat de Messias twee keer zal komen');
 • Bezwaren ten aanzien van Messiaanse profetieën (voorbeelden: 'Jesaja 53 gaat over het volk Israël en niet over Jezus of een Messias'; Psalm 22 gaat over hoe David geleden heeft en is niet profetisch bedoeld'; Zacharia 12:10 heeft niets van doen met Jezus');
 • Bezwaren tegen het Nieuwe Testament ('Jezus heeft de Tora afgeschaft'; 'Paulus heeft de Tora afgeschaft'; 'Het Nieuwe Testament staat vol historische fouten'; 'Het Nieuwe Testament is antisemitisch. Het staat bol van de negatieve referenties ten aanzien van het Joodse volk, en het geeft de Joden de schuld van Jezus' dood');
 • Bezwaren die zijn gebaseerd op het traditionele Judaïsme ('We hebben een ononderbroken, gezaghebbende keten van mondelinge overlevering die teruggaat tot Mozes. Wie ben jij om ons te leren wat onze Bijbel zegt?'; 'De Tora (samen met de rest van de Hebreeuwse Bijbel) is onbegrijpelijk zonder de rabbijnse tradities'; 'Onze traditie is volledig zelfvoorzienend - onze gebedenboeken, onze commentaren, onze wetten, rituelen, gebruiken en gewoonten. We hebben geen behoefte aan uw Jezus.').

Deel 1 behandelt de algemene en de historische bezwaren, deel 2 de theologische, deel 3 de bezwaren ten aanzien van de Messiaanse profetieën, deel 4 de nieuwtestamentische bezwaren en deel 5 gaat in op de traditioneel-Joodse bezwaren.

De opbouw van de vijf boeken

Alle delen uit deze serie hanteren hetzelfde format. Het begint met een bezwaar in de vorm van een stelling en daarna volgt een beknopte inleiding van het bezwaar. Vervolgens geeft Brown een uitvoerig en goed beargumenteerd antwoord op het bezwaar, en in de beantwoording wordt weer rekening gehouden met mogelijke tegenargumenten. De tekst is gelardeerd met relevante citaten en er is een uitgebreid notenapparaat aanwezig, zodat de lezer bepaalde zaken kan nazoeken en uitpluizen indien gewenst. Zo heeft deel IV bijvoorbeeld zo'n 500 noten. Soms wordt er in de voetnoten gedetailleerder ingegaan op bepaalde zaken. Het is een minpunt dat de noten achterin het boek zijn opgenomen en niet onderaan de pagina, waardoor de lezer steeds moet bladeren voor de voetnoten.

Babylonische Talmoed / Bron: Library of Jewish Community in Bielsko-Biala, Poland, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Babylonische Talmoed / Bron: Library of Jewish Community in Bielsko-Biala, Poland, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Naast een uitgebreid notenapparaat, is achterin het boek een woordenlijst opgenomen waarbij de door de schrijver gebruikte Hebreeuwse woorden en begrippen worden uitgelegd. Verder is er een trefwoordenregister aanwezig, waardoor de lezer heel gemakkelijk bepaalde trefwoorden alsook namen van aangehaalde schrijvers kan opzoeken. Tot slot is er een index van gebruikte Bijbelteksten en andere oude geschriften. De index beslaat teksten uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de misjna (de mondelinge verklaringen van de schriftelijke Tora), de Babylonische Talmoed, de Palestijnse Talmoed en andere Joodse geschriften, maar ook kerkvaders en klassieke geschriften (bijvoorbeeld van Aristoteles).

Voor wie zijn deze boeken bedoeld, wie is de doelgroep?

Michael L. Brown heeft verscheidende potentiële lezers voor ogen. Ten eerste is het bedoeld voor een ieder die er in is geïnteresseerd om het Joodse volk te bereiken met het goede nieuws dat Jezus de Messias is:

The scriptures actually encourage us to make Jewish evangelism a priority. This is not because we get some special prize for our efforts - as if a born-again Jew were some kind of trophy - nor is it because winning a Jew to the faith proves we are 'right' [such claims are common in anti-missionary writing], nor is it because God loves the Jews more than any other people. But the Jews are the ones with whom the ancient covenants were made, the people from whom the prophets came, and the nation from wich the Messiah traces his earthly origin. If anyone needs to hear the thruth about Jesus, it is his own Jewish people. So while we continue to actively and sacrificially reach out to all the nations, we must continue to reach out in love to the lost sheep of the house of Israel. (Deel I, p.xxiv)

Ten tweede zijn de boeken bedoeld voor de Joodse gelovigen die in verwarring zijn geraakt door de antimissionarissen. De antwoorden in deze boekenreeks bestrijden de ogenschijnlijke waarheid van de antimissionarissen met de echte waarheid zoals geopenbaard in de Bijbel. En de waarheid maakt vrij.

Voorts richt Michael L. Brown zich tot Joden van allerlei pluimage, die (nog) niet geloven dat Jezus de aan Israel beloofde Messias is. Al zouden zijn boeken worden aangeschaft door mensen die hun overtuiging willen versterken dat Jezus niet de Messias is, toch is de schrijver blij dat ook zij een boek van hem in handen hebben. Het is zijn diepste verlangen iedereen bekend te maken met de waarheid.

It is my fervent prayer for every reader, Jew or Gentile, Catholic priest or Orthodox rabbi, nominal Christian or atheistic Israeli, that each one see the thruth clearly. (Deel I, p.xxv)

'De dag zal komen spreekt de HEER dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,' zo staat er geschreven in Jeremia 31:31. Michael L. Brown toont stap voor stap dat het nieuwe verbond een actuele realiteit is door het leven en werk van Jezus de Messias. Evenals het oude verbond is ook het nieuwe verbond gesloten met Israël (Jeremia 31: 31; Romeinen 9:4), doch het is ook opengesteld voor alle niet-Joden. En het nieuwe verbond is door en door Joods en het oude verbond is niet vervangen maar vervuld door het nieuwe verbond, wat wil zeggen dat Jezus aan alle eisen van de Tora heeft voldaan.

So read on! You never know what you might learn and who you might encounter along the way. The Messiah - the real Messiah - is nearer than you think. (Deel I, p.xxvii)

Christenen ontdekken de Joodse wortels van hun geloof

Browns boeken tonen onder meer dat Jezus de langverwachte Joods Messias is, die talloze oudtestamentische Messiaanse profetieën heeft vervuld, dat het Nieuwe Testament een door-en-door Joods boek is, volledig in harmonie met en gefundeerd in de Joodse geschriften (Tenach) en dat het is geschreven door Joden, hoofdzakelijk gaat over Joden en bedoeld is voor zowel Joden als niet-Joden. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus uit Nazareth, de zoon van David, Israëls langverwachte Messias, essentieel voor de redding van Israël en van ons allen - Jood en niet-Jood.

Bij de beantwoording van sommige bezwaren worden door Brown een groot aantal concepten en doctrines besproken die belangrijk zijn voor christenen. Brown gaat gedetailleerd in op de Drie-eenheid, de Heilige Geest, dat Jezus de Zoon van God is, hoe Jezus de Messias is, en Messiaanse profetie. Deze belangrijke thema's maken deze vijf boeken tot een lezenswaardige collectie voor iedere christen. Bovendien brengt het lezen van deze boeken je een diep besef bij van de Joodse wortels van het christendom. Christenen kunnen hun geloof nooit goed begrijpen zonder notie te nemen van de Joodse achtergronden van dat geloof. Tevens kan gedegen kennis van de Joodse wortels helpen om de christelijke traditie te zuiveren van heidense elementen en anti-joodse sentimenten die er in de loop van de geschiedenis ingeslopen zijn. Het is tijd voor christenen om schoon schip te maken. De boekenreeks van Brown kan daarbij behulpzaam zijn. Een Nederlandse vertaling zou van pas komen, zodat mensen die het Engels niet vaardig zijn ook kennis kunnen nemen van de belangwekkende inhoud van de boeken.

Michael L. Brown heeft meer dan 10 jaren gewerkt aan de vijf boeken. Hij schrijft dat hij op vele manieren is beloond voor zijn inspanningen:

First, in the delight of the deeper discovery of God's thruths, which, in turn, have produced a greater delight in my Redeemer; second, in the many reports received of Jewish believers in Jesus whose faith was strengthened - or recovered - through the volumes; third, in the testimonies of Jewish people coming to faith in Jesus through these writings; fourth, in the reports of Gentile Christians whose faith and understanding have been enriched. How can I thank God for such kindness? (Deel IV, p.xii)

Wij kunnen ons niet tegen de waarheid verzetten, we kunnen ons er slechts voor inzetten.
(2 Korintiërs 13:8)

Noot:
 1. Ofschoon sommige atheïsten maar al te graag gebruik maken van de bezwaren van rabbijnse Joden. Zo bespreekt de atheïst Bart Klink op www.deatheist.nl de bezwaren tegen een christocentrische interpretatie van Jesaja 53. Hierbij maakt hij extensief gebruik van argumenten van rabbijnse Joden.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alle paasdagen op een rijPasen is een Christelijk feest, waarbij we gedenken dat Jezus aan het kruis is gestorven en weer opgestaan. Maar voor ve…
Het Bijbelboek de brief aan de HebreeënDe brief aan de Hebreeën is een bijzonder bijbelboek. Er ontbreekt een begroeting aan het begin en de naam van de schrij…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Wijzen uit het oosten waren zo dom nog nietWijzen uit het oosten waren zo dom nog nietHet lijkt merkwaardig dat de wijzen uit het oosten zo laat waren. Hoewel zij in menig kerststal gelijk met de herders bi…

Bergen van Israël, Westelijke Jordaanoever hoort bij IsraëlrecensieBergen van Israël, Westelijke Jordaanoever hoort bij IsraëlNorma Archbold heeft een gemakkelijk leesbaar en eenvoudig boekje geschreven met een opsomming van teksten, feiten en ka…
Schaatsen, door Marian LugtenbergrecensieSchaatsen, door Marian LugtenbergDit boek gaat over schaatsen. Skeeleren doe je in de zomer, het lijkt een beetje op schaatsen. Als het kouder wordt en h…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Gunthersimmermacher, Pixabay
 • Dr. Michael L. Brown: Answering Jewish Objections to Jesus: General and Historical Objections - Volume One; Baker Book House - Michigan, United States; 2000.
 • Dr. Michael L. Brown: Answering Jewish Objections to Jesus: Theological Objections - Volume Two; Baker Book House - Michigan, United States; 2000.
 • Dr. Michael L. Brown: Answering Jewish Objections to Jesus: Messianic Prophecy Objections - Volume Three; Baker Book House - Michigan, United States; 2003.
 • Dr. Michael L. Brown: Answering Jewish Objections to Jesus: New Testament Objections - Volume Four; Baker Book House - Michigan, United States; 2006.
 • Dr. Michael L. Brown: Answering Jewish Objections to Jesus: Traditional Jewish Objections - Volume Five; Baker Book House - Michigan, United States; 2010.
 • Afbeelding bron 1: Library of Jewish Community in Bielsko-Biala, Poland, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Reactie

Jannso (infoteur), 10-01-2012 #1
Zijn deze boeken ook in het Nederlands vertaald? Reactie infoteur, 11-01-2012
Voor zover mij bekend zijn deze boeken nooit in het Nederlands vertaald.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 25-08-2023
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.