recensie

H. Jansen: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

H. Jansen: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten Hans Jansen: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten. In Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten beantwoordt de arabist Hans Jansen 250 vragen over de islam. Het is een zeer toegankelijk boekje voor een ieder die meer over de islam te weten wil komen. Hans Jansen staat bekend als een persoon die geen blad voor de mond neemt. Toch lijkt hij dit in het boekje soms wel te doen. Een bespreking.

Hans Jansen: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

 • Auteur: Hans Jansen
 • Titel: Islam voor Varkens, Apen, Ezels en Andere Beesten
 • Uitgeverij: De Arbeiderspers, Amsterdam & Antwerpen
 • Jaar: 2008
 • ISBN 978 90 295 6628 5
 • Pagina's: 226

Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Sharia

De 250 vragen in het boekje zijn overzichtelijk gerangschikt naar 14 thema's, waaronder de profeet Mohammed de grondlegger van de islam, de hoofdpunten van de koran en de sharia (de islamitische wet) en straffen. Om met dat laatste punt te beginnen. De sharia verdeelt alle menselijke handelingen en gedragingen in een van de volgende vijf categorieën:
 1. verplicht,
 2. aanbevelenswaardig,
 3. neutraal,
 4. afkeurenswaardig, en
 5. verboden.

Fundamentalistische moslims zouden de sharia graag ingevoerd zien. De sharia kent veel regels met betrekking tot diverse onderwerpen: van religieuze zaken zoals bidden en vasten tot islamitische recht zoals de straf op diefstal en geloofsafval. De sharia handelt over het menselijk handelen in wereldse en religieuze zaken en geeft aan hoe dit afgedwongen moet worden.

Handen van een dief afhakken

Een voorbeeld uit het sjaria-handboek Reliance of the Traveller van Ahmad ibn Naqib al-Misri. In de koran (5:38) staat dat de handen van een dief afgehouwen moet worden. In het klassieke handboek van de islamitische wet wordt dit nader uitgewerkt en het bepaalt dat bij diefstal (van geld of goed van een minimale waarde) de rechterhand van de dief moet worden geamputeerd (o14.0). Als hij een tweede keer steelt, dan moet zijn linkervoet worden geamputeerd. Bij een derde keer, zijn linkerhand en bij de vierde keer zijn rechtervoet. Wat te doen bij de notoire recidivist, vraagt de lezer zich wellicht af. Welnu, als hij er in slaagt zonder ledematen nog iets voor de vijfde keer te stelen, dan moet hij gedisciplineerd worden (o14.2).

Besnijdenis

Hans Jansen is arabist en hoogleraar hedendaags islamitisch denken aan de universiteit Utrecht. Hij heeft veel boeken en artikelen gepubliceerd over de islam, zowel wetenschappelijk als populair. In dit boek gaat hij kort en bondig in op relevante vragen over de islam, ofschoon hij soms wel erg kort door de bocht gaat. Een voorbeeld. Op de vraag wat het verschil is tussen de besnijdenis bij joden en moslims, antwoord hij: 'Joden voeren de besnijdenis uit als het jongetje nog een baby is, moslims meestal wat later, op de leeftijd van zeven of acht jaar. Verder is er geen verschil.' Hij gaat geheel voorbij aan de (religieuze) functie van de besnijdenis in de respectieve godsdiensten. In de islam is de besnijdenis vooral een overgangsritueel van kind naar volwassene, van jongen naar man. In het Jodendom volgt door de besnijdenis de opname van het kind in het verbond van Abraham, hij treedt in als lid van het verbondsvolk. In de regel gebeurt dat op de achtste dag.

Varkens, apen, ezels en andere beesten

De titel van het boekje is afgeleid van benamingen die de koran gebruikt voor joden en ongelovigen. Het gaat om de volgende soera's (de koran is onderverdeeld in soera's, hoofdstukken):
 • 2:65. Je hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbat overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."
 • 5:60. Zeg: 'Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij God erger is dan dit' Dezen zijn het, die God heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald.
 • 7:166. En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."
 • 8:55. Voorzeker, in de ogen van God zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.
 • 74:49/50. Wat scheelt hun dat zij zich van de vermaning afwenden. Als bange ezels...

Joden afschilderen als apen en varkens

In de Arabische wereld is het de normaalste zaak van de wereld om in de moskee of in de politieke arena de joden af te schilderen als apen en varkens. Het is gebaseerd op bovenstaande koranische verzen waarin staat beschreven dat sommige joden in apen en varkens veranderden als straf voor het overtreden van de sabbat. Dit is niet zomaar een ordinaire scheld- en schimppartij, want door joden stelselmatig neer te zetten als apen en zwijnen worden ze gedehumaniseerd, ontmenselijkt. Dit creëert een voedingsbodem voor de vernietiging van de joden.

In het boek Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme: Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten van de theoloog Hans Jansen (dus niet de schrijver van het onderhavige boek), analyseert hij tientallen preken van vooraanstaande imams uit het Midden-Oosten, die zij in de jaren 2000-2005 hebben voorgedragen op televisie en in de moskee. Het thema dat de joden die Allah weerstaan, door Allah worden vervloekt en door hem worden veranderd in apen en zwijnen, keert steeds terug in de preken.(1)

Vrouwen

De arabist waarschuwt al vele jaren voor de gevaren van de radicale islam die ook in Nederland wortel heeft geschoten. Hij concludeert dat de Koran in verschillende stromingen dienst doet als vrijbrief - hij noemde het een "license to kill" - om dood en verderf te zaaien. Na de moordaanslag op Theo van Gogh is hij bang dat de openlijke kritiek op de radicale islam verstomt, terwijl kritiek zo hard nodig is om de islam te bevrijden van haar radicale, gewelddadige wortels. Jansen mag dan bekend staan om de harde kritiek die hij heeft ten aanzien van de radicale islam, hij bespreekt op sommige momenten toch vrij omzichtig bepaalde onderwerpen in plaats van man en paard te noemen. Een voorbeeld:

Bron: BoekomslagBron: Boekomslag
Mannen zijn opzichters over de vrouwen
Bij vraag 193, "Wat zegt de koran concreet over vrouwen", geeft Jansen als antwoord: "Zijn een akker voor de mannen, 2:223. Mannen zijn opzichters over de vrouwen, 4:34. Vrouwen moeten rustig thuisblijven, 33:33." Een aantal gevoelige zaken laat hij onvermeld. De legitimering voor een man om zijn vrouw te slaan als zij opstandig is (4:34). Vrouwen zijn volgens 2:223 inderdaad als een akker voor de mannen. Maar het vers vervolgt met de woorden: "Zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt..." De man mag zijn vrouw verstoten - niets andersom - met een bedenktijd van 4 maanden (2:226). Een man mag met twee, drie of vier vrouwen trouwen en voor een vrouw is polygamie niet weggelegd (4:3). De getuigenis van een vrouw voor een rechtbank is minder waard dan die van een man (2:282). In 4:24 wordt het houden van seksslavinnen geoorloofd (soms eufemistisch 'genotshuwelijk' genoemd); een ontsnappingsclausule om de beperking om met vier vrouwen te huwen te omzeilen. Mohammed had veel vrouwen, maar volgens Jansen lijkt de islam en de koran het aantal echtgenotes op maximaal vier te stellen. Niet dus.

Sluipmoorden

Toch beschrijft hij weer frank en vrij over de onverkwikkelijke affaire dat Mohammed een Joodse vrouw die tot oorlogsbuit behoorde, tegen haar zin huwde nadat haar man gedood was, waarbij hij weer niet vermeldt op welke gruwelijke wijze haar man en de andere mannen van deze Joods-Arabische stam werden gedood. Ze moesten een greppel graven en er op hun knieën voor gaan zitten. Vervolgens werden hun hoofden eraf geslagen.

Mohammed gaf opdracht tot moord
In vraag 24 kunnen we lezen dat de profeet krijgsgevangenen liet executeren die zich overgegeven hadden en individuele sluipmoorden liet uitvoeren op zijn tegenstanders. Eén van de eerste vijanden van de profeet was de dichter Ibnu'l-Ashraf. In de geautoriseerde biografie van de profeet Mohammed van Ibn Ishaq kunnen we lezen dat deze dichter zich zeer kritisch opstelde ten opzichte van de handel en wandel van Mohammed (p. 368-370). Zo schreef hij een jammerklacht over zijn polytheïstische vrienden die in een veldslag waren gedood door aanhangers van Mohammed. Toen hij een beledigend gedicht uitbracht over moslimvrouwen, was voor Mohammed de maat vol. 'Wie kan mij van deze man verlossen', vroeg Mohammed aan zijn volgelingen. Er stond een vrijwilliger op en een paar dagen later wordt de dichter op meedogenloze wijze met een mes afgeslacht. Een vergelijking met de moord op Theo van Gogh dringt zich hier op. De opmerking van Jansen dat 'dit soort handelingen niet onder de definitie van zachtmoedigheid valt' is een understatement.

Kindbruid

Ook schrijft Jansen over de kindbruid van Mohammed. Hij had een hele reeks vrouwen onder wie zijn favoriet Aisha bint Abi Bakr. Volgens de islamitische overlevering trad hij na zijn 50e met haar in het huwelijk toen ze 6 jaar was en hij consumeerde het huwelijk toen ze 9 jaar was.(2) Jansen geeft goed aan waar het probleem ligt: "... Vanuit modern gezichtpunt [is het] maatschappelijk onwenselijk als mannen van vijftig huwelijken sluiten met leerplichtige meisjes van tien. Aangezien Mohammed voor elke goede moslim het goede voorbeeld bij uitstek is, zouden islamitische machthebbers, met een beroep op het voorbeeld van Aisha en Mohammed, een wettelijk minimum huwelijksleeftijd kunnen invoeren die naar moderne opvattingen onverantwoord laag is."

Mohammed heeft een voorkeur voor kinderen
Jansen vermeldt niet in zijn boek dat Mohammed een voorkeur lijkt te hebben voor kinderen. Zo zag Mohammed in een kruipende baby een toekomstige huwelijkskandidaat: "[The] apostle saw her (Ummu'l-Fadl) when she was a baby crawling before him and said, 'If she grows up and I am still alive I will marry her'. But he died before she grew up (...)."(3) Zijn interesse in jonge meisjes was van dien aard, dat hij kritiek uitte op een huwelijkse verbintenis tussen twee volwassen personen: "Narrated Jabir bin 'Abdullah: When I got married, Allah's Apostle said to me, 'What type of lady have you married?' I replied, 'I have married a matron' He said, 'Why, don't you have a liking for the virgins and for fondling them?' Jabir also said: Allah's Apostle said, 'Why didn't you marry a young girl so that you might play with her and she with you?"(4)

Dhimmitude

Voor politici en beleidsmakers in Nederland zijn vooral de vragen met betrekking tot het thema 'respect en dhimmitude' van belang. De term dimmitude is bedacht door Bat Ye'or, een Brits geschiedkundige van Joods-Egyptische afkomst en verwijst naar de onderworpen status van joden en christenen onder de superieure islam. Het woord dhimmi wordt in de sharia gebruikt om een Jood of christen die de superioriteit van de islam heeft erkend, en zich onderdanig onderwerpt aan het islamitisch oppergezag, aan te duiden. Ze krijgen bepaalde religieuze vrijheden, maar ze moeten wel een extra belasting betalen (jiyza) en zich allerlei beperkingen en discriminerende voorschriften laten welgevallen. Zeker wanneer deze nederige en onderdanige houding door mensen in de vrije wereld wordt aangenomen, dan mag je volgens Jansen terecht spreken van dhimmitude: "Dhimmitude bestaat vooral uit het op serviele wijze vooruitlopen op wat eventuele moslimse gezaghebbers maar zouden kunnen bedenken, willen, begeren of verzinnen".

Noten:
(1) Prof. Dr. Hans Jansen, Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme ~ Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten, p. 697-714.
(2) Hadith Sahih Bukhari, Volume 7, Boek 62, Nummer 64. Een andere bron vermeldt dat het huwelijk werd gesloten toen zij 7 was en dat het huwelijk werd geconsumeerd toen ze 9 of 10 was.
(3) The Life of Muhammad, A translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allaf, A. Guillaume, Oxford University Press, 17e druk, 2004, p. 311.
(4) Hadith Sahih Bukhari, Book 62: Volume 7, Book 62, Number 17.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie is Allah? Ontdek de Arabische God uit de IslamWie is Allah? Dat is een vraag die vele gelovigen en ongelovigen zich wellicht zullen stellen. Opmerkelijk is dat het wo…
De oorsprong van de IslamDe oorsprong van de IslamIn dit artikel wordt vertelt over het ontstaan van de Islam. Hoe zag de Arabische wereld er uit voor de openbaringen? Wi…
Gelijkwaardigheid binnen verschillende godsdienstenGelijkwaardigheid binnen verschillende godsdienstenGelijkwaardigheid is voor iedere godsdienst anders. Iedereen heeft er een andere kijk op en iedereen kent bepaalde grenz…
Bidden richting MekkaBidden richting MekkaVaak zijn moslims hier heel bedrijvig mee: het bidden tot Mekka. Dit gebeurt vijfmaal per dag. Wie dit niet doet, mag zi…

recensieRecensie: Renate Dorrestein – Mijn zoon heeft een sekslevenHoe ga je om met het feit dat je zoon heeft een seksleven heeft, je dochter gek is op een veel te oude man, je je man ve…
De afschaffing van de mens: C.S. LewisrecensieDe afschaffing van de mens: C.S. LewisC.S. Lewis: De afschaffing van de mens - Het boek 'De afschaffing van de mens' bestaat uit drie voordrachten die de apol…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Henk Bouwman, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Ahmad ibn Naqib al-Misri, Reliance of the traveller, a classic manual of Islamic sacred law,1994.
 • Hadith Sahih Bukhari, Volume 7, Boek 62, Nummer 64.
 • Hadith Sahih Bukhari, Book 62: Volume 7, Book 62, Number 17.
 • Hans Jansen: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten, De Arbeiderspers, Amsterdam & Antwerpen, 2008.
 • http://members.chello.nl/m.elfers/koran000.html
 • http://memri.org
 • http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article4959002.ece
 • Prof. Dr. Hans Jansen, Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme ~ Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten.
 • The Life of Muhammad, A translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allaf, A. Guillaume, Oxford University Press, 17e druk, 2004.
 • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 2: Boekomslag
Reactie

Wendy, 08-06-2009
Mooie verdraaiing van feiten, pure zwartmaking dit. Om even een voorbeeldje te noemen… 'Zijn interesse in jonge meisjes was van dien aard, dat hij kritiek uitte op een huwelijke verbintenis tussen twee volwassen personen.'

Vergeten dat de profeet vzmh (vzmh) op zn 25 trouwde met een vrouw van 40?
En dat hij (vzmh) naast het huwelijk met Aisha alleen maar met weduwen of gescheiden vrouwen (en dus GEEN maagden) was getrouwd? Reactie infoteur, 10-06-2009
Hallo Wendy,

Bedankt voor uw reactie.

Het een sluit het ander niet uit. Dat Mohammed getrouwd was met meerdere niet-kindbruiden wil niet zeggen dat hij geen interesse lijkt te hebben voor jonge meisjes. In het artikel geef ik een drietal voorbeelden die er op wijzen dat hij een (seksuele) voorkeur lijkt te hebben voor (soms wel heel jonge) kinderen.

Nog een terzijde. U schreef dat Mohammed "met weduwen of gescheiden vrouwen"' trouwde. Dit lijkt op het eerste gezicht nobel, doch het is wrang te moeten constateren dat Mohammed hier zoms zelf de hand in had. In het artikel geef ik het voorbeeld van een Joodse vrouw die eerst moest aanzien dat haar man werd onthoofd en daarna het bed moest delen met Mohammed. Deze onverkwikkelijke affaire staat beschreven in de 'geautoriseerde' biografie van Moahmmed: 'The Life of Muhammad, A translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allaf'. Of wat dacht u van het incestueuze maar volgens Mohammed door God goedgekeurde (Koran 33:37), huwelijk met Zaynab, de vrouw van Zaid ibn Haritha - de pleegzoon van Mohammed?

Dit zijn geen verdraaiingen van feiten of pure zwartmakerij zoals u stelt, maar het benoemen van pijnlijke zaken: de donkere kanten van een man wiens handel en wandel ook heden ten dage voor vele mensen een voorbeeld is. Ik hoop dat mensen hierdoor kritisch gaan nadenken over wie ze navolgen.

Met vriendelijke groet,

Tartuffel.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 06-05-2023
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 12
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.