recensie

Joe Dallas: Een antwoord op de homotheologie - boekrecensie

Joe Dallas: Een antwoord op de homotheologie - boekrecensie Joe Dallas - zelf vroeger vijf jaar lang actief in een homokerk - schreef in 1996 het boek 'A strong Delusion: Confronting the Gay Christian Movement'. 'Een antwoord op de homotheologie' is een verkorte uitgave van dit boek, waarin Joe Dallas ingaat op het dubieuze bijbelgebruik van de homotheologie. Hij komt met een helder en onversneden bijbels antwoord op de argumenten die worden gebruikt in de homotheologie en veel verwarring veroorzaken.

Een antwoord op de homotheologie

 • Auteur: Joe Dallas
 • Uitgeverij: Oogstpublicaties, Amsterdam
 • Jaar: 2e druk 2007
 • ISBN 90 75953 10 0
 • Pagina’s: 82
 • Bijz.: Met een bijdrage van het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut

Over de auteur: Joe Dallas

Joe Dallas, geboren in 1954 in de Verenigde Staten, is getrouwd met Renee en samen hebben ze twee zonen. Joe Dallas werkt voor Genesis Counseling in Tustin, Californië, die counselingprogramma's bieden voor mannen die te kampen hebben met seksuele verslaving, ongewenste homoseksualiteit en andere seksuele of relationele problemen. Hij is pastoraal werker, een veelgevraagd spreker op conferenties en auteur van inmiddels vijf boeken over de menselijke seksualiteit, belicht vanuit christelijk perspectief. Joe Dallas is een voormalig voorzitter van Exodus International, een christelijke organisatie die zich inzet voor mensen met ongewenste same-sex attraction (SSA). Hij was zelf vijf jaar lang actief in een zogenaamde 'homokerk'.¹ Hij meende toentertijd dat de homoseksuele leefwijze voor christenen acceptabel is, tot het moment kwam dat hij eerlijk onder ogen zag wat Gods Woord werkelijk zegt over dit onderwerp.

De Bijbel als maatstaf

Meer en meer wordt de mens de maat der dingen. Joe Dallas neemt de Bijbel, Gods Woord, als maatstaf voor leer en leven. En dat zou voor iedere christen moeten gelden. In de Bijbel heeft God Zijn bedoeling voor de mens bekendgemaakt. De mens, die God naar Zijn beeld heeft geschapen. De Bijbel leert dat seksuele gemeenschap door God bedoeld is voor binnen de relatie man-vrouw in een levenslange verbintenis, het huwelijk.

Misleiding
Joe Dallas schrijft dat de homotheologie een ernstige misleiding is, die met een gemakkelijk alternatief komt voor christenen die worstelen met hun homseksuele gevoelens. Joe Dallas' boodschap is: 'Wij houden van je. Kom en strijd met ons tegen de zonde. Geef er niet aan toe.' Om alle misverstanden te voorkomen: de Bijbel wijst homoseksueel gedrag af en niet de mens die homoseksuele gevoelens heeft.

De traditionele zienswijze over homoseksualiteit ontzenuwen

In het eerste hoofdstuk gaat Joe Dallas in op de argumenten van de christelijke homobeweging om homoseksualiteit als een door God geschapen en dus gewilde seksuele variant te zien. Er wordt getracht de traditionele zienswijze met deze argumenten te ontzenuwen, zodat er een nieuw paradigma voor in de plaatst gesteld kan worden. Er worden grofweg vier argumenten gebruikt:
 • Vooroordelenargument;
 • Vertaalargument;
 • Contextargument; en
 • Cultuurargument.

Vooroordelenargument

Bij het vooroordelenargument wordt op de man gespeeld door de motieven van orthodoxe christenen in twijfel te trekken. Kerken zouden doelbewust hun Bijbel verkeerd gelezen en geïnterpreteerd hebben om aldus hun eigen persoonlijke vooroordelen te bevestigen. Dit argument kan echter ook toegepast worden op de aanhangers van de homotheologie. Het is dan ook een kulargument. Sowieso geldt dat 'ad-hominemredeneringen' als oneigenlijk worden beschouwd.

Vertaalargument

Het tweede argument stelt dat de passages die over homoseksualiteit gaan in feite verkeerd vertaald zijn. Ook dit argument gaat niet op indien we de grondtekst bestuderen.

Contextargument

Voorts laat Joe Dallas zien dat het contextargument - de Bijbelgedeelten over homoseksualiteit zouden uit hun context zijn gehaald - zeer zwak is:

Feit is dat juist homoseksualiteit in Leviticus, Romeinen, 1 Korintiërs en 1 Timoteüs, genoemd wordt in de context van seksueel immoreel gedrag! De context is zeer duidelijk. Verschillende gedragingen worden verboden, waarvan homoseksualiteit er één is, naast overspel, hoererij en afgoderij. (p.14)

Cultuurargument

Joe Dallas beargumenteert dat het cultuurargument - de vijf Bijbelverzen Leviticus 18:22 en 20:13; Romeinen 1:26-27, 1 Korintiërs 6:9-10; 1 Timoteüs 1:9-10 gelden slechts voor de cultuur waarin zij zijn geschreven - eveneens onhoudbaar is. Nergens vindt men daarvoor aanwijzingen in de Bijbel. De vijf passages staan in het Oude - en in het Nieuwe Testament. Nergens vindt men handvatten voor relativering van deze passages als zijnde tijdelijk of cultuurgebonden.

Algemene religieuze argumenten en Bijbelse argumenten

In de daarop volgende twee hoofdstukken gaat Dallas in op algemene religieuze argumenten en Bijbelse argumenten die de homotheologie hanteert.

'Jezus heeft niets over homoseksualiteit gezegd'

Een voorbeeld van een algemeen religieus argument is: 'Jezus heeft niets over homoseksualiteit gezegd.' Joe Dallas geeft vier tegenargumenten, die hier kort op neerkomen:
 • Deze benadering gaat uit van de verkeerde vooronderstelling dat de evangeliën meer autoriteit zouden bezitten dan de andere Bijbelboeken. Alsof een onderwerp onbelangrijk is, omdat het niet door Jezus is benoemd.
 • Dit argument gaat er ten onrechte vanuit dat de evangeliën allesomvattend zouden zijn, maar dat zijn ze niet. In de evangeliën zegt Jezus niets over incest, maar dat wil niet zeggen dat hij er zich niet druk over maakte. En zijn de geboden over incest in Leviticus en 1 Korintiërs soms niet duidelijk genoeg?
 • Ten derde geven de evangeliën geen uitputtend verslag over leven en werk van Jezus. Er zijn vele belangrijke onderwerpen die niet aan bod komen in de evangeliën, maar die wel elders in de Bijbel (zowel Oude- en Nieuwe Testament) gedetailleerd aan bod komen.
 • Dit argument suggereert alsof Jezus ook niets heeft gezegd over de oorspronkelijke bedoeling van God met de menselijke seksualiteit. Uit het Schriftgedeelte Marcus 10:69 grijpt Jezus terug op het Bijbelboek Genesis en kunnen we vier elementen afleiden van Gods bedoeling met seksualiteit en huwelijk:
  1. Onafhankelijkheid: een man moet zijn ouderlijk huis verlaten en zelf een vrouw zoeken en met haar een gezin stichten.
  2. Ten tweede zullen man en vrouw één vlees zijn, dat wil zeggen seksuele eenwording.
  3. Ze zullen monogaam zijn.
  4. Ten vierde - het belangrijkste element van de bedoeling van de schepping - zullen man en vrouw elkaar aanvullen doordat ze een eenheid vormen van mannelijk en vrouwelijk. Ze zijn complementair, ze vullen elkaar op een door God bedoelde manier aan.

Christen en homo

Andere algemene religieuze argumenten waar Joe Dallas nader op ingaat, zijn:
 • 'Ik ben een wedergeboren gelovige en ik ben homo. Hoe kan dat, als homoseksualiteit verkeerd is?'
 • 'Ik ga naar een homokerk waar de gaven van de Geest en de aanwezigheid van God duidelijk zichtbaar zijn. Hoe kan dat, als homoseksualiteit verkeerd is?'
 • 'Mijn partner en ik hebben een monogame relatie en we houden echt van elkaar. Dat kan toch niet verkeerd zijn!'
 • 'Ik heb naar verandering gezocht, maar het lukte niet. Daarom moet het wel Gods wil zijn dat ik 'zo' ben.'

Bijbelse argumenten

In het hoofdstuk over Bijbelse argumenten komen aan de orde:
 • Schepping en scheppingsorde, Genesis 1:27-28 en Genesis 2:18,23-24.
 • De verwoesting van Sodom, Genesis 19:4-9.
 • De Levitische wet, Leviticus 18:22; 20:13.
 • Paulus over 'natuurlijk' en 'tegennatuurlijk', Romeinen 1:26,27.
 • Paulus en het begrip 'arsenokoite' in 1 Korintiërs 6:9-10 en 1 Timoteüs 1:9-10.

Noodzakelijke confrontatie met de homotheologie

Joe Dallas verduidelijkt in hoofdstuk 4 dat het noodzakelijk is dat christenen stelling nemen tegen de homotheologie. Hij somt vier redenen op. Twee daarvan zijn:
 • Christenen moeten protesteren wanneer belijdende christenen het christelijk geloof verkeerd voorstellen. "Als homo's zich prettig voelen in hun gedrag is dat hun zaak. Als zij zeggen dat zij dit doen met de zegen van het Evangelie, dan moet dat een krachtige reactie opleveren, zoals Paulus zei: De HERE kent de zijnen, en een ieder die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid (2 Tim. 2:19)."
 • De christelijke homobeweging vraagt aan ons om hun leden in hun zonde te bevestigen, terwijl Gods Woord ons het tegenovergestelde gebiedt.

Hoe confrontatie aangaan?
Hoe wij de confrontatie aangaan is cruciaal. Joe Dallas houdt zijn lezers voor dat leden van de christelijke homobeweging zeggen Christus te kennen. Daarom moeten ze terechtgewezen worden als een broeder. We moeten echter beginnen bij onszelf, indachtig de tekst in Matteüs 7:5: "Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen." Geen vermaning zonder zelfonderzoek! Joe Dallas schrijft hierover:

Het zou geweldig arrogant zijn te denken dat wij, de christelijke gemeente, de christelijke homobeweging zouden kunnen benaderen als rechtvaardigen die zondaren aanspreken. De afgelopen jaren hebben grote schandalen waarbij bekende predikers, christelijke schrijvers, televisie-evangelisten, christenmusici e.d. betrokken waren, bewezen dat de gemeente niet immuun is voor seksuele zonden. Het is niet alleen de christelijke homobeweging die fout zit. Wij zitten fout. (p.52-53)

Wetenschappelijke argumenten

Tot slot komen in hoofdstuk 5 wetenschappelijk argumenten in de discussie over homoseksualiteit aan bod. Joe Dallas gaat in op de biologische achtergronden of oorzaken van homoseksualiteit en naar de veranderbaarheid van homoseksualiteit. Aangezien de ontwikkelingen op dat gebied niet stil zijn blijven staan, heeft de Nederlandse uitgever met toestemming van de auteur het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut (Centrum voor medische ethiek) verzocht dit deel van het boek te bewerken. Prof. dr. ir. H. Jochemsen en drs. P.J. van Laar hebben dit hoofdstuk becommentarieerd en geactualiseerd.

Maar anno 2011 is de informatie uit het boek alweer gedateerd. In 2007 verschenen de resultaten van een baanbrekend longitudinaal onderzoek van Stanton L. Jones van Mark A. Yarhouse. Het is tot op heden het meest grondige en gedegen onderzoek met betrekking tot de kwestie van het veranderen van de (homo)seksuele oriëntatie door religieusgeoriënteerde programma's. Het laat zien dat het christelijke programma van Exodus International mensen met ongewenste SSA significant van geaardheid kan laten veranderen en dat christelijke hersteltherapie de deelnemers geen schade berokkent.² Klik hier voor een bespreking van dit onderzoek.

Hulpverlening

Different begeleidt christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens. Ze hebben verschillende vormen van begeleiding, zoals:
 • individuele gesprekken;
 • groepsgesprekken; en
 • relatietherapie.

Ook begeleiden ze familieleden en vrienden, geven ze lezingen en workshops én de cursus 'Pastoraat en Homoseksualiteit'.

Noten
 1. In de Verenigde Staten zijn er veel homokerken. In Nederland is dit een wat onbekender fenomeen. In Amsterdam zijn er bijvoorbeeld wel de Evangelisch Charismatische Vieringen (ECV) in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk.
 2. Stanton L. Jones en Mark A. Yarhouse: Ex-Gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation; InterVarsity Press, Downers Grove, IL, 2007. En voorts: Stanton L. Jones en Mark A. Yarhouse: Ex Gays? An Extended Longitudinal Study of Attempted Religiously Mediated Change in Sexual Orientation; Sexual Orientation and Faith Tradition Symposium; APA Convention, 2009.

Lees verder

© 2011 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Televisie: De soapEen soap is een televisieserie waarin dag in, dag uit de belevenissen van fictieve personen worden gevolgd. Een soap loo…
Death-serie van J.D. Robb: misdaadromans met Eve DallasDeath-serie van J.D. Robb: misdaadromans met Eve DallasEve Dallas is de hoofdpersoon in de serie Death-boeken van schrijfster J.D. Robb. J.D. Robb is een pseudoniem voor Nora…
Alternatieven voor antidepressivaAlternatieven voor antidepressivaVeel mensen hebben weleens te maken met depressieve klachten. Daarvoor brengen zij dan vaak een bezoek aan de huisarts o…
President van Amerika, John F. Kennedy 1961-1963President van Amerika, John F. Kennedy 1961-1963John F. Kennedy was een geliefd president. De moord in november 1963 in Dallas, die op film werd vastgelegd, deed een sc…

Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma VerheyrecensieBoekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey'Om het Joodse kind' (1991) is een verslag van de strijd om voogdij na de Tweede Wereldoorlog over Joodse oorlogspleegki…
Dr. Matthijs de Blois: 'Israël: een staat ter discussie?'recensieDr. Matthijs de Blois: 'Israël: een staat ter discussie?'In 2010 rolde het boek 'Israël: een staat ter discussie' van de persen. In dit boek wordt de staat Israël vanuit het int…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Joe Dallas: Een antwoord op de homotheologie, Oogstpublicaties, Amsterdam, tweede druk 2007.
 • Stanton L. Jones en Mark A. Yarhouse: Ex-Gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation; InterVarsity Press, Downers Grove, IL, 2007.
 • Stanton L. Jones en Mark A. Yarhouse: Ex Gays? An Extended Longitudinal Study of Attempted Religiously Mediated Change in Sexual Orientation; Sexual Orientation and Faith Tradition Symposium; APA Convention, 2009.

Reageer op het artikel "Joe Dallas: Een antwoord op de homotheologie - boekrecensie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 22-01-2020
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Special: Homoseksualiteit
Bronnen en referenties: 4
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.
Schrijf mee!