recensie

Boekrecensie: Mijn liefde voor de profeten – Elie Wiesel

Boekrecensie: Mijn liefde voor de profeten – Elie Wiesel De in 2016 overleden Elie Wiesel schreef in in 1998 het boek 'Célébration prophétique - Portraits en légendes'. In 2000 kwam uitgeverij Gooi en Sticht met een vertaling van het boek onder de titel 'Profetisch eerbetoon - Portretten en legenden. In 2006 heeft uitgeverij Kok in Kampen het boek uitgebracht onder de de titel 'Mijn liefde voor de profeten'. Elie Wiesel laat de lezer deelgenoot maken van de profetische ervaring van mannen en vrouwen die de geschiedenis van het Joodse volk ten tijde van de Bijbel vorm hebben gegeven. Door de ontmoeting met de profeten leren we onszelf beter kennen. Omdat Elie Wiesel Joods is maakt hij niet alleen gebruik van de Bijbel maar ook van de klassiek Joodse bronnen die een toelichting geven op de Bijbelse verhalen. Zo leert de lezer hoe de Joodse visie is op de profeten.

Gegevens

 • Titel: Mijn liefde voor de profeten – portretten en verhalen uit Bijbel en Midrasj
 • Auteur: Elie Wiesel
 • Jaar: 2006
 • Uitgeverij: Kok – Kampen
 • ISBN: 90 435 1240 0

Inhoud van het boek 'Mijn liefde voor de profeten'

Het boek bestaat uit achttien verhalen waarbij de profetie centraal staat. Niet alle profeten komen in de Bijbel voor. Zo staan Jakob, Noach en Sara niet bekend als profeten in de Bijbel maar dragen ze wel de profetenkroon in de Midrasj. In de inleiding van het boek wordt de vraag gesteld 'Wat is eigenlijk een profeet?' Het antwoord luidt dat een profeet een afgezant van God is die dan door de Hemel en dan door het volk achtervolgd wordt. Een profeet is nooit gelukkig. Hij wordt door God niet beloond. Ook vindt hij nooit rust. Hij wordt vernederd en zelfs met de dood bedreigd. Maar hij kan er helemaal niets aan doen. God heeft zelf voor hem gekozen. In de Talmoed staat: “Een profeet die zijn profetische roeping weigert, maakt zich als het ware schuldig aan een misdaad die door de Hemel met de dood bestraft moet worden.”

De profeet brengt de boodschap van God over. Zijn woorden doen de mensen huiveren. Maar geen enkele profeet spreekt hetzelfde, zo verzekert de Talmoed ons. Ook lijken de profeten niet op elkaar. Sommige profeten zijn charismatisch zoals Elia en Jesaja, terwijl andere profeten onbeduidend zijn. Jeremia is nooit getrouwd geweest, terwijl de meeste andere profeten dat wel zijn. Toch hebben ze wel een gezamenlijke overeenkomst, namelijk hun tragisch lot. Zo mag Mozes het Heilige Land niet binnengaan omdat hij onverzoenlijk is geweest tegenover Israël. Ook Jesaja en Jeremia worden door God gestraft omdat ze te veel spreken over de gebreken van hun tijdgenoten. Politieke en militaire leiders zoals Simson en Jefta beleven af en toe ook profetische ervaringen, ze zijn dan niet te verslaan. Daarna worden ze weer normaal mens.

Het boek is een verzameling van openbare lezingen en colleges die Elie Wiesel in de Verenigde Staten en Frankrijk heeft gehouden. Het doel van deze lezingen en colleges is de studie van de Bijbelteksten te bekijken door middel van commentaren uit de Midrasj en andere klassiek Joodse bronnen. Ook geeft Elie Wiesel zijn persoonlijke inzichten weer.

Elk verhaal begint Wiesel met het stellen van vragen door enerzijds verwarring te scheppen bij de lezer en anderzijds de lezer te prikkelen. Dit kan zolang het theologie betreft. Gaat het over geloofszaken dat is het vaak beter is de antwoorden te geven en dan pas de vragen te stellen. Brengt de vraag me dichter bij God, dan is God het antwoord. Verwijdert de vraag me van God, dan wordt God zelf een vraag.

Mening over het boek

Dit is geen boek om in één keer uit te lezen of om slechts één keer te lezen. Weliswaar lezen de hoofdstukken als boeiende verhalen, maar ze zijn veel meer dan dat. Elke profeet wordt grondig geanalyseerd. Het beste kan dit kort uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld: Mozes, de grootste profeet die ooit geleefd heeft. Zoals al eerder gemeld beginnen alle hoofdstukken met vragen. In de loop van de tekst worden de antwoorden hierop gegeven. Mozes was een leider, dus stelt Wiesel de logische beginvraag “Hoe en waarom wordt men een volksleider?” Deze vraag wordt verder uitgewerkt in subvragen zoals: wat zijn de risico's, de valkuilen en beloningen waarmee leiders te maken krijgen? Wiesel begint zijn antwoord bij Mozes' tocht naar de berg Sinaï om de Wet te ontvangen. Terwijl Abraham gelovige Hebreeën maakte, veranderde Mozes de Hebreeën in een praktiserend Joods volk. Zo wordt Mozes leider van de Joden. Vervolgens stelt Wiesel weer nieuwe vragen. “Welke rechten en voorrechten kent hij (Mozes)? Aan wie is hij verantwoording schuldig? Aan wie behoort zijn leven?” Daarna wordt als antwoord Mozes' leven beschreven aan de hand van de Bijbel en de klassiek Joodse bronnen. Deze laatste zijn belangrijke aanvullingen op het Bijbelverhaal. Zo vertelt de Bijbel niet hoelang Mozes verbleef in het paleis van de Farao. De Midrasj geeft wel het antwoord: veertig jaar. En wanneer ging Mozes op zoek naar zijn broeders die slaven waren in Egypte? De Midrasj geeft verschillende antwoorden, vijf, elf, twintig en veertig jaar. En zo gaat het verhaal verder waarbij steeds weer nieuwe vragen worden opgeworpen en Elie Wiesel antwoorden geeft. Zo krijgt de lezer een goed -en vooral ook een ander- beeld van Mozes dan wanneer alleen de Bijbel gelezen wordt.

Deze studiemethode die Wiesel hanteert bij de Bijbel is niet uniek. Zo bestuderen alle religieuze Joden de Bijbel en vooral de eerste vijf boeken die we de Tora noemen. Het bestuderen van de Tora is de belangrijkste plicht die de Jood heeft.

Concluderend kan vastgesteld worden dat Elie Wiesel op meesterlijke wijze Bijbelse verhalen vertelt. Deze zijn van grote waarde voor allen bij wie de Bijbel een belangrijke leidraad vormt in zijn of haar leven.

Naschrift: Wat houdt profetie in? Wie zijn echte profeten? Joodse visie

Een profeet is een individu die een bericht van God doorspeelt aan de mensen. Het doel van zo'n bericht is niet om aan te geven wat de zin van het bestaan is of wat de levenswetten zijn. Dat staat in de Tora. Die heeft God geschonken om te bestuderen. Doel van profetie is om correcties aan te brengen binnen de Joodse maatschappij of de wereld. Soms wordt de toekomst voorspeld, soms betreft het een waarschuwing. Soms gaat het tegen de Tora in, maar het bevat nooit een mitswa (plicht).

Bekende profeten: Jesaja, Jeremia, Jona, Samuël

 • Jesaja beschreef het Messiaanse tijdperk.
 • Jeremia voorspelde de vernietiging van de Tempel.
 • Jona waarschuwde Nineve tegen haar slechte gewoontes.
 • Samuël berichtte Saul oorlog te voeren tegen Amalek.

Geen van de profeten gaf zijn eigen gedachte weer. Ze spraken alleen namens God.

Hoe wordt men een profeet?

Maimonides stelt de volgende criteria:
 • men moet wijs zijn en een heldere en schitterende geest hebben;
 • een onberispelijk karakter;
 • controle hebben over passie en verlangens;
 • een kalme en vreugdevol gestel;
 • zich verre houden van materialisme en frivoliteiten van het leven;
 • zichzelf helemaal toewijden aan het kennen en dienen van God.

Maar de werkelijke selectie wordt door God gemaakt. God kiest de persoon uit om tegen te spreken en via hem te spreken. Het is niet het omgekeerde.

Hoe weten we dat de profeten de waarheid vertellen?

Dit weten we door na te gaan of de profetieën uitkomen. Dit geldt alleen bij positieve boodschappen. Bij negatieve boodschappen hoeft dit niet te gelden omdat in dat geval door gebed en berouw het kwaad voorkomen kan worden.

Hoe is het om een profetie te ervaren?

De profetie overlaadt de geest van de ontvanger. Vaak vallen profeten flauw, worden tijdelijk gek, krijgen oncontroleerbare spiersamentrekkingen. Soms ontvangen de profeten hun boodschappen via een droom. Ze kunnen niet met God praten. De enige profeet die dit kon was Mozes (Exodus 33:11).

Wat zijn de basis regels van profetie?

Van de 613 mitswot van de Tora hebben er een aantal betrekking op profetie. Dit zijn:
 1. Het gehoorzamen van de aanwijzingen van de profeet.
 2. Niet te twijfelen aan de waarschuwingen van de profeten.

Voor de profeten geldt:
 1. Het uitvoeren van Gods aanwijzingen.
 2. Niet onderdrukken van een profetie (zoals Jona probeerde)
 3. Niet te profeteren namens andere goden (zelfs al klopt de inhoud)

Wie waren de profeten?

Israël kende duizenden profeten. Maar er zijn er maar een paar opgenomen in de Bijbel. Veel van hen waren gewone burgers die gevoelig waren voor spiritualiteit. Vaak wisten ze niet wat hen overkwam. Deze profetieën waren specifiek voor de tijd.

De Talmoed noemt 55 profeten die in de Bijbel voorkomen. Zij hadden een boodschap die voor elke generatie belangrijk was. Zij waren bekende openbare figuren. Van 15 profeten is een boek naar hen vernoemd. De overige 40 staan elders in de Tenach vermeld. Verder zijn er talloze mensen die profetische ervaringen hadden, maar die werden niet genoteerd.

Van de 55 profeten waren slechts 7 vrouwelijk: Sara, Mirjam, Deborah, Chana, Avigayil, Choelda en Esther.

Zijn er tegenwoordig nog profeten?

Het tijdperk van de profeten kwam 23 eeuwen geleden tot een einde. De laatste generatie was die van vóór de verwoesting van de Eerste Tempel, hoewel er daarna nog een aantal profeten was zoals Ezechiël, Haggai, Zacharia en Malachi.

Een mindere vorm van profetie is roeach hakodesh (Goddelijke inspiratie). Deze komt voor bij de tzaddikiem (rechtvaardigen).

De Masjiach zal ook een profeet zijn die de profetie van Mozes benadert. In het Messiaanse tijdperk zal profetie een algemeen verschijnsel zijn.
© 2016 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Bijbels eerbetoon - Elie WieselrecensieBoekrecensie: Bijbels eerbetoon - Elie WieselBijbels eerbetoon is een boek van Elie Wiesel waarin Bijbelse verhalen worden verteld conform de Joodse traditie. De vol…
Boekrecensie: De Joden der stilte – Elie WieselrecensieBoekrecensie: De Joden der stilte – Elie WieselIn 1985 wordt het boek 'De Joden der stilte' van Elie Wiesel uitgegeven. Het is een vertaling van het boek 'Les juifs du…
Boekrecensie: De dageraad - Elie WieselrecensieBoekrecensie: De dageraad - Elie WieselDe dageraad van Elie Wiesel maakt deel uit van een trilogie (De nacht, De dageraad en De dag). In tegenstelling tot 'De…
Boekrecensie: De bedelaar van Jeruzalem – Elie WieselrecensieBoekrecensie: De bedelaar van Jeruzalem – Elie WieselDe bedelaar van Jeruzalem is een boek uit 1968 (Nederlandse vertaling 1987) van Elie Wiesel. Het handelt over hoofdfiguu…

Ik kom terug – Adriaan van DisrecensieIk kom terug – Adriaan van Dis‘Ik kom terug’ is een roman van Adriaan van Dis. De schrijver hoorde in de laatste maanden van het leven van zijn moeder…
Neem een geit – boek van Claudia de BreijrecensieNeem een geit – boek van Claudia de BreijClaudia de Breij is cabaretière die verschillende succesvolle theatervoorstellingen heeft gemaakt. Ze is ook columniste…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 26-06-2022
Rubriek: Hobby en Overige
Subrubriek: Boeken
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Recensies' bevatten naast objectieve informatie ook subjectieve informatie in de vorm van een beoordeling.